Scroll Top

Aναδιάρθρωση δανείων, η περίπτωση της γαλακτοβιομηχανίας Όλυμπος.

Σε μια περίοδο που η ανεύρεση κεφαλαίων στην Ελλάδα αναδεικνύεται σε πρόβλημα για δυνατούς λύτες υπάρχουν εταιρίες που δρουν οργανωμένα με πενταετή σχεδιασμό, στόχους και συγκεκριμένες απαιτήσεις που καταφέρνουν να βρουν την ρευστότητα που αναζητούν. Γιατί να μην γίνεται άλλωστε αφού βρισκόμαστε σε περίοδο ιστορικών χαμηλών επιτοκίων;

Παρακάτω αναλύουμε την περίπτωση της γαλακτοβιομηχανίας Όλυμπος που φαίνεται να καταφέρνει σημαντικά πράγματα.

Θεαματική αύξηση της κερδοφορίας της παρουσίασε το 2017 η γαλακτοβιομηχανία Όλυμπος. Ωστόσο τα θετικά αυτά αποτελέσματα συνοδεύονται από την αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, κάτι που θα την οδηγήσει υποχρεωτικά στην αναδιάρθρωση του δανεισμού της.

Ήδη όπως αναφέρεται στις οικονομικές της καταστάσεις, στις 29/05/18 η εταιρεία συμφώνησε εγγράφως με τον εκπρόσωπο ομολογιούχων Αlpha Βank τους όρους σύναψης νέου ομολογιακού δανείου μακροχρόνιας αποπληρωμής, με το οποίο θα καταστεί μακροπρόθεσμο σημαντικό μέρος του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της (περίπου 95 εκατ. ευρώ) και θα χρηματοδοτήσει το επενδυτικό πλάνο της επόμενης πενταετίας.

Επί των οικονομικών αποτελεσμάτων, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στα 308,792 εκατ. ευρώ έναντι 277,942 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 11%. Η αύξηση αυτή, όπως αναφέρεται στην έκθεση, αποτυπώνει τις στρατηγικές επιλογές του ομίλου, στην οποία έχουν συνεισφέρει όλες οι εταιρείες του, παρά τη συρρίκνωση της εγχώριας αγοράς, κατόπιν και της διαδικασίας εξυγίανσης της Μαρινόπουλος.

Τα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν στα 70,446 εκατ. ευρώ έναντι 59,656 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, εμφανίζοντας αύξηση ποσοστού 18,09%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου ανήλθαν στα 51,224 εκατ. ευρώ έναντι 31,825 εκατ. ευρώ το 2016, εμφανίζοντας αύξηση 60,96%.

Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 27,907 εκατ. ευρώ από 9,161 εκατ. ευρώ το 2016, καταγράφοντας αύξηση κατά 204,63%. Σε ό,τι αφορά τα κέρδη μετά από φόρους ήταν 20,813 εκατ. ευρώ έναντι των 7,792 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης (αύξηση 167,10%).

Υψηλές ωστόσο είναι οι δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου. Ειδικότερα οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις του ομίλου είναι αυξημένες και ανέρχονται στο ποσό των 124,978 εκατ. ευρώ έναντι 67,083 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, λόγω κυρίως ότι το ομολογιακό δάνειο της μητρικής (σ.σ. Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ) έχει καταστεί βραχυπρόθεσμο.

Όπως προαναφέρθηκε και σημειώνεται στην έκθεση, η εταιρεία βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τους δανειστές της για τη σύναψη νέου ομολογιακού δανείου μακροχρόνιας αποπληρωμής, με το οποίο θα αναδιαρθρώσει σημαντικό μέρος του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της και θα χρηματοδοτήσει το επενδυτικό πλάνο της επόμενης πενταετίας.

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου διαμορφώνονται στα 52,850 εκατ. ευρώ έναντι 52,356 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων.

Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του ανήλθαν στο ποσό των 49,498 εκατ. ευρώ έναντι του ποσού των 104,993 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου εμφανίζονται αυξημένες και ανέρχονται στο ποσό των 18,078 εκατ. ευρώ έναντι 15,115 εκατ. ευρώ το 2016, λόγω της επίδρασης κυρίως της αναβαλλόμενης φορολογίας.

Οι στόχοι

Αναφορικά με τους στόχους ανάπτυξης του ομίλου καταγράφονται οι εξής:

– Διατήρηση/αύξηση μεριδίου αγοράς και αύξηση κύκλου εργασιών με επίκεντρο τα στρατηγικής σημασίας προϊόντα.

– Εξαγωγικός προσανατολισμός, ο οποίος θα ισχυροποιήσει τα brands του ομίλου και θα επιτρέψει να αντισταθμιστούν οι αυξημένοι, λόγω οικονομικών συνθηκών, επιχειρηματικοί κίνδυνοι.

– Μεγιστοποίηση της επένδυσης στη Ρουμανία με σταδιακή επέκταση στη ρουμάνικη αγορά και την ευρύτερη βαλκανική αγορά.

– Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στην Ιταλία.

– Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στη Γερμανία, μέσω εμπορικών συμφωνιών/συνεργασιών.

– Συνεχής και αδιάκοπη βελτίωση των προϊόντων μέσα από συστηματική εργασία και έρευνα, ώστε να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή που απαιτεί υψηλά ποιοτικά standards, προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας και συγκρατημένες τιμές.

– Μείωση κόστους κυρίως με αναδιοργάνωση των παραγωγικών διαδικασιών, των λειτουργικών τομέων και των δικτύων διανομής. Η αναδιοργάνωση είναι μια συνεχής διαδικασία συντονισμού των στρατηγικών στόχων και προσαρμογής της Εταιρείας στο συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον.

– Αναδιάρθρωση δανεισμού και χρηματοδότηση επιχειρησιακού πλάνου 2018-2022.

– Κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρίας και των θυγατρικών της με προγραμματισμένες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

H iMentor Consulting με έμπειρα στελέχη στον τομέα των επιχειρηματικών δανείων και στην αναδιάρθρωση επιχειρηματικών οφειλών, παρέχει τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό κατά τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης επιχειρηματικών δανείων είτε για την εύρεση της πιο ωφέλιμης-βιώσιμης λύσης είτε για την ένταξη στις ευνοϊκές διατάξεις του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

 

Ενημερωθείτε πιο αναλυτικά για το πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τους παρακάτω συνδέσμους:

Αναδιαρθρώσεις Επιχειρηματικών Οφειλών Αίτηση στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό

www.i-mentor.gr
info@i-mentor.gr | | 2810363007
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Μετάβαση στο περιεχόμενο