Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.459 ανέργων έως 24 ετών

Το νέο πρόγραμμα για την απασχόληση 1.459 ανέργων νέων ηλικίας 18-24 ετών απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα, που δραστηριοποιούνται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρος Χαρίτσης, η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για το νέο πρόγραμμα ανέρχεται σε 4.201.920 ευρώ. Για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης των δυνητικά δικαιούχων επιχειρήσεων λαμβάνεται υπ’ όψιν ο χρόνος υποβολής τους, η πληρότητα των στοιχείων που δηλώθηκαν, τα κριτήρια ένταξης, η κατανομή των θέσεων και η κάλυψη του προϋπολογισμού.

Κατανομή ωφελούμενων ανά μέγεθος εταιρείας

Οι επιχειρήσεις ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έναν έως και δέκα ανέργους.

Συγκεκριμένα:

1. Οι επιχειρήσεις με προσωπικό 0-3 θέσειςπλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έναν (1) ωφελούμενο.

2. Επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 3 έως 9 θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως δύο (2) ωφελούμενους.

3. Επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 9 έως 19 θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως τρεις (3) ωφελούμενους.

4. Επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 19 έως 30 θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως πέντε (5) ωφελούμενους.

5. Επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 30 έως 50 θέσεις απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως οκτώ (8) ωφελούμενους.

6. Επιχειρήσεις άνω των 50 θέσεων απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως δέκα (10) ωφελούμενους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του 9μήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά).

Η συγκεκριμένη προϋπόθεση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

Ποια είναι τα κριτήρια για τη συμμετοχή

1. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ (oaed.gr) που έχουν ολοκληρώσει το «Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για ανέργους ηλικίας 18 -24 ετών».Οι ωφελούμενοι άνεργοι κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση ολοκλήρωσης του ανωτέρω προγράμματος από το ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν.

2. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

3. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

4. Να είναι ηλικίας 18-24 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 19ο έτος και να έχουν συμπληρώσει το 24ο και να διανύουν το 25ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια υπηρεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για αιτήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα τοπικά γραφεία του ΟΑΕΔ.