Αναπτυξιακός Νόμος 2022 – “Ελλάδα – Ισχυρή Ανάπτυξη”

Οργανισμός: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Έτος Έναρξης: 2022

Έτος Λήξης: 2027

Url: Νόμος 4887/2022

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος προβλέπει την ενίσχυση τμήματος των δαπανών ενός επενδυτικού σχεδίου που αφορούν στην ίδρυση και δημιουργία νέας μονάδας, στην επέκταση παραγωγικής δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, στη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχείρησης σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ από αυτή, καθώς και στη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Ποσοστά Ενίσχυσης

Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται στο 70% του προϋπολογισμού, ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης βάσει του Νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Είδη Ενίσχυσης

  • Επιχορήγηση
  • Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
  • Φορολογική Απαλλαγή
  • Επιδότηση του Κόστους της Δημιουργούμενης Απασχόλησης
  • Χρηματοδότηση Επιχειρηματικού Κινδύνου

Ιδιωτική Συμμετοχή

Η οικονομική συμμετοχή κάθε φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να καλύπτεται είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Επιλέξιμες Δαπάνες προς Ενίσχυση

Ανέγερση, Επέκταση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, Διαρρύθμιση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
Προμήθεια νέου εξοπλισμού παραγωγής και βοηθητικού εξοπλισμού
Απόκτηση λοιπού εξοπλισμού
Προμήθεια μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας
Απόκτηση άυλων στοιχείων ενεργητικού
Αγορά πάγιων στοιχείων (κτίρια και εξοπλισμό) από μονάδες που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους.
Μισθοδοσία νέου προσωπικού
Δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
Δαπάνες εκκίνησης για τις νεοσύστατες και υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Δαπάνες για την Προστασία του Περιβάλλοντος.
Δαπάνες για Επαγγελματική Κατάρτιση.
Δαπάνες για Συμμετοχή Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε Εμπορικές Εκθέσεις.

Επιλέξιμοι Κλάδοι Δραστηριότητας

Τουρισμός
Μεταποίηση
Αγροδιατροφή
Παροχή Υπηρεσιών - Logistics
Μεταφορά και Αποθήκευση
Αθλητισμός
Ανθρώπινη Υγεία, Κοινωνική Μέριμνα
Τηλεπικοινωνίες
Οπτικοακουστικά μέσα και εκδοτικές δραστηριότητες

Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης ανά Κλάδο Δραστηριότητας

Συνεταιρισμοί 50.000€
Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 150.000€
Μικρές Επιχειρήσεις 250.000€
Μεσαίες Επιχειρήσεις 500.000€
Μεγάλες Επιχειρήσεις 1.000.000€

Στην επένδυση θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ένα εκ των παρακάτω:

  • Δημιουργία νέας μονάδας.
  • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
  • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν με τον όρο ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν κατά διακόσια τοις εκατό (200%) τουλάχιστον τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως η αξία αυτή έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.
  • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. Επί μεγάλων επιχειρήσεων, απαιτείται επίσης οι ενισχυόμενες επενδυτικές δαπάνες να υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού, οι οποίες συνδέονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί και έγιναν κατά τα τρία (3) προηγούμενα φορολογικά έτη. Αν δεν αποτυπώνονται σαφώς οι συνδεόμενες με τη δραστηριότητα αποσβέσεις, θεωρείται ότι δεν πληρούται η ως άνω προϋπόθεση.

Ποσοστά Ενίσχυσης Αναπτυξιακού

Περιφέρεια   Μεγάλες Επιχειρήσεις   Μεσαίες Επιχειρήσεις   Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
Βόρειο Αιγαίο 50%*(60%) 60%*(70%) 70%*(75%)
Νότιο Αιγαίο 30%*(40%) 40%*(50%) 50%*(60%)
Κρήτη 40%*(50%) 50%*(60%) 60%*(70%)
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 50% 60% 70%
Κεντρική Μακεδονία 50% 60% 70%
Δυτική Μακεδονία 40% 50% 60%
Ήπειρος 50% 60% 70%
Θεσσαλία 50% 60% 70%
Ιόνια Νησιά 40% 50% 60%
Δυτική Ελλάδα 50% 60% 70%
Στερεά Ελλάδα 40% 50% 60%
Ευρυτανία 50% 60% 70%
Πελοπόννησος 40% 50% 60%
Δυτικός Τομέας Αθηνών 15% 25% 35%
Ανατολική Αττική 25% 35% 45%
Δυτική Αττική 25% 35% 45%
Πειραιάς, Νήσοι 25% 35% 45%
Επενδυτικά σχέδια που θα υλοιποιούνται σε τμήματα περιοχών ΣΔΑΜ τα ποσοστά θα προαυξάνονται κατά 10%.
Περιοχές μετάβασης ΣΔΑΜ ορίζονται: α) η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, (Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας) β) οι Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, γ) οι Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας (Π.Ε. Αρκαδίας) και Οιχαλίας (Π.Ε. Μεσσηνίας).