ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/16 – «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»

Δημόσια Δαπάνη: €150 εκατομμύρια

Ημερομηνία Έναρξης: 3 Ιουλίου 2019

Ημερομηνία Λήξης: 16 Δεκεμβρίου 2019

Στόχος

Βασικός στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο την υποστήριξη υπό ίδρυση ή νεοσύστατων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (έως 50 άτομα προσωπικό και 10 εκ. κύκλο εργασιών).

Δικαιούχοι Συμμετοχής

 1. Ατομικές Επιχειρήσεις
 2. Εμπορικές Επιχειρήσεις
 3. Συνεταιρισμοί
 4. Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
 5. Υπό Ίδρυση ή Υπό Συγχώνευση Εταιρίες
 6. Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
 7. Δημόσιες & Δημοτικές Επιχειρήσεις

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

 1. Για Μικρές Επιχειρήσεις, 150.000 ευρώ.
 2. Για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, 100.000 ευρώ.
 3. Για Μεσαίες Επιχειρήσεις, 250.000 ευρώ.
 4. Για Μεγάλες Επιχειρήσεις, 500.000 ευρώ.
 5. Για  Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), 50.000 ευρώ.

Είδη Ενίσχυσης

 • – Επιχορήγηση,
 • – Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης,
 • – Φοροαπαλλαγή,
 • – Επιδότηση Κόστους Νέων Θέσεων Εργασίας

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Ενσώματα Στοιχεία Ενεργητικού 
 • Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού
 • Μισθολογικό Κόστος (νέο προσωπικό)
 • Λοιπές Κατηγορίες Δαπανών (Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Δαπάνες Εκκίνησης)

Ποσοστό Επιδότησης

Η ένταση της επιδότησης καθορίζεται με βάση τη Περιφερειακή Ενότητα και το Μέγεθος της Επιχείρησης.

 

 

 

Διάρκεια Επενδυτικού Σχεδίου

Η διάρκεια υλοποίησης κάθε επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της
απόφασης υπαγωγής

Διαδικασία Υποβολής και Αξιολόγησης Αιτήσεων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι συγκριτική και ολοκληρώνεται εντός πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής.

Γιατί με Εμάς;

Η Mentor Consulting με εμπειρία από το 2007 στα επιχορηγούμενα προγράμματα, αναλαμβάνει υπεύθυνα, συστηματικά και οργανωμένα την καθοδήγηση της επιχείρησης σας σε όλα τα στάδια του επιχορηγούμενου προγράμματος.

 • Ξεκινώντας από τον αρχικό έλεγχο επιλεξιμότητας
 • Στην συμβουλευτική καθοδήγηση για τον καθορισμό της επένδυσης
 • Στην από κοινού διαμόρφωση και καταγραφή γενικού σχεδίου δαπανών επένδυσης
 • Σε καταγραφή ουσιαστικού επιχειρηματικού σχεδίου, με τεκμηρίωση και σαφήνεια
 • Στην επίσημη υποβολή πρότασης στο επιχορηγούμενο πρόγραμμα
 • Στην μετά εγκρίσεως υλοποίηση της επένδυσης
 • Σημαντική βοήθεια για την πρόσβαση της επιχείρησης σε ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ από την επιχορήγηση ή και σε πρόσβαση δανεισμού από Τράπεζες (διαπραγμάτευση όρων με τράπεζες)

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας