Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Οργανισμός: Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης
Δημόσια Δαπάνη: € 45 εκατομμύρια
Ημερομηνία Έναρξης: 4 Νοεμβρίου, 2020
Ημερομηνία Λήξης: 30 Σεπτεμβρίου, 2021
Url: espa.gr

Σκοπός

Η Δράση θα στηρίξει τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19 με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Σημαντικά Αρχεία

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Απευθύνεται σε υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων και των ιδιοκτητών επιχειρήσεων, οι οποίες

 • έχουν κλεισμένη (πλήρως ή μερικώς) τη διαχειριστική χρήση του 2019
 • δεν αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» της τροποποιημένης πρόσκλησης
 • έχουν επιλέξιμο τον κύριο ΚΑΔ ή τον ΚΑΔ με το μεγαλύτερο ποσοστό ακαθάριστων εσόδων.

Μορφή Επιχορήγησης

Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης σε κάθε επιχείρηση κυμαίνεται από 2.000€ έως 15.000€ ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση στις 19-03-2020, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ. Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητα στην ΠΕ Ξάνθης λαμβάνουν αυξημένη κατά 20% ενίσχυση, λόγω της έντασης της πανδημίας στην περιοχή.

Αριθμός εργαζομένων επιχείρησης στις 19-03-2020 – Ύψος επιχορήγησης

 1. Από μηδέν (0) έως και έναν (1) εργαζόμενο   –  2.000€
 2. Από δύο (2) έως και πέντε (5) εργαζόμενους   –  3.500€
 3. Από έξι (6) έως και δεκαπέντε (15) εργαζόμενους  –  6.500€
 4. Από δεκαέξι (16) έως και είκοσι (20) εργαζόμενους – 10.000€
 5. Από είκοσι ένα (21) έως και σαράντα εννέα (49) εργαζόμενους (σε ΕΜΕ) – 15.000€

Διάρκεια Υλοποίησης Έργου

Επειδή πρόκειται για Κεφάλαιο Κίνησης οι δαπάνες μπορεί να αφορούν μία ή περισσότερες κατηγορίες δαπανών χωρίς περιορισμό: π.χ. κάλυψη ενοικίων, μισθολογικού κόστους, κάλυψης φορολογικών, ασφαλιστικών και άλλων εισφορών, προμήθειας εξοπλισμού και αναλωσίμων, ειδικά με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, ασφάλειας και υγιεινής εργαζομένων και καταναλωτών, π.χ. ατομικά μέτρα προστασίας προσωπικού, αναλώσιμα κ.λπ. Μπορεί επίσης να αφορά αγορά εμπορευμάτων ή πρώτων υλών σχετικών με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, άλλα λειτουργικά έξοδα όπως φωτισμός, τηλεπικοινωνίες, θέρμανση, φύλαξη κα.

Διαδικασία Υποβολής

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης».

Έναρξη υποβολής προτάσεων: 4-11-2020 και ώρα 13.00 μ.μ.

Λήξη υποβολής προτάσεων: 18-06-2021 και ώρα 15.00 μ.μ.

Γιατί με Εμάς;

Η iMentor Consulting με εμπειρία από το 2007 στα επιχορηγούμενα προγράμματα, αναλαμβάνει υπεύθυνα, συστηματικά και οργανωμένα την καθοδήγηση της επιχείρησης σας σε όλα τα στάδια του επιχορηγούμενου προγράμματος.

 • Ξεκινώντας από τον αρχικό έλεγχο επιλεξιμότητας
 • Στην συμβουλευτική καθοδήγηση για τον καθορισμό της επένδυσης
 • Στην από κοινού διαμόρφωση και καταγραφή γενικού σχεδίου δαπανών επένδυσης
 • Σε καταγραφή ουσιαστικού επιχειρηματικού σχεδίου, με τεκμηρίωση και σαφήνεια
 • Στην επίσημη υποβολή πρότασης στο επιχορηγούμενο πρόγραμμα
 • Στην μετά εγκρίσεως υλοποίηση της επένδυσης
 • Σημαντική βοήθεια για την πρόσβαση της επιχείρησης σε ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ από την επιχορήγηση ή και σε πρόσβαση δανεισμού από Τράπεζες (διαπραγμάτευση όρων με τράπεζες)

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και ο αρμόδιος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας!