Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και συστημάτων αυτοματισμού

Οργανισμός: ΕΣΠΑ
Δημόσια Δαπάνη: €4 εκατομμύρια
Ημερομηνία Έναρξης: 11 Ιουλίου, 2019
Ημερομηνία Λήξης: 1 Νοεμβρίου, 2019
Url: www.espa.gr

Σκοπός

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την απόκτηση και χρήση υπηρεσιών και προϊόντων ΤΠΕ, τα οποία θα τις καταστήσουν περισσότερο ανταγωνιστικές και θα βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά, ενώ ταυτόχρονα θα αυξήσουν και την κερδοφορία τους, μέσω της τεχνολογικής διείσδυσης, της ηλεκτρονικής δικτύωσης, της διοικητικής οργάνωσης με χρήση σύγχρονων εφαρμογών της εξοικονόμησης πόρων με τη χρήση ΤΠΕ, αλλά και την προσφορά ανταγωνιστικών και φιλικών προς το περιβάλλον υπηρεσιών.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες μέχρι 31/12/2017 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
  • Νέες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης και έχουν το πολύ μια πλήρη (ετήσια) κλεισμένη διαχειριστική χρήση μέχρι 31/12/2017.

 

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Επενδυτικά Σχέδια από 3.000 έως 20.000 ευρώ

Επιλέξιμες Δαπάνες

1. Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως:
  – Λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού.
  – Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού.
  – Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας ή/και ηλεκτρονικού καταστήματος.
  – Εξοπλισμός πληροφορικής (hardware).
2. Παροχή λοιπών υπηρεσιών (προώθησης, ασφάλειας, υποστήριξης)
3. Κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού.

Ποσοστό Επιδότησης

Επιδότηση έως 65% για Υφιστάμενες Επιχειρήσεις και έως 70% για Νέες Επιχειρήσεις.

Διάρκεια Επενδυτικού Σχεδίου

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως δέκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Διαδικασία Υποβολής και Αξιολόγησης των αιτήσεων

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης (επενδυτικές προτάσεις) υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) που παρέχει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στην διεύθυνση (www.ependyseis.gr/mis), με την ένδειξη: «Δράσεις Περιφερειών > ΕΠ “Στερεά Ελλάδα” 2014-2020/ Δράση: Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού».

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες.

Γιατί με Εμάς;

Η Mentor Consulting με εμπειρία από το 2007 στα επιχορηγούμενα προγράμματα, αναλαμβάνει υπεύθυνα, συστηματικά και οργανωμένα την καθοδήγηση της επιχείρησης σας σε όλα τα στάδια του επιχορηγούμενου προγράμματος.

  • Ξεκινώντας από τον αρχικό έλεγχο επιλεξιμότητας
  • Στην συμβουλευτική καθοδήγηση για τον καθορισμό της επένδυσης
  • Στην από κοινού διαμόρφωση και καταγραφή γενικού σχεδίου δαπανών επένδυσης
  • Σε καταγραφή ουσιαστικού επιχειρηματικού σχεδίου, με τεκμηρίωση και σαφήνεια
  • Στην επίσημη υποβολή πρότασης στο επιχορηγούμενο πρόγραμμα
  • Στην μετά εγκρίσεως υλοποίηση της επένδυσης
  • Σημαντική βοήθεια για την πρόσβαση της επιχείρησης σε ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ από την επιχορήγηση ή και σε πρόσβαση δανεισμού από Τράπεζες (διαπραγμάτευση όρων με τράπεζες)

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας