Ενίσχυση Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον Εκσυγχρονισμό τους μέσω ΤΠΕ, Συστημάτων Αυτοματισμού και Επενδύσεων Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Οργανισμός: ΕΣΠΑ
Δημόσια Δαπάνη: €2,5 εκατομμύρια
Ημερομηνία Έναρξης: 17 Μαρτίου, 2020
Ημερομηνία Λήξης:  6 Οκτωβρίου, 2020
Url: espa.gr

Σκοπός

Στοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την απόκτηση και χρήση υπηρεσιών και προϊόντων ΤΠΕ, συστημάτων αυτοματισμού και ανάπτυξης του ηλεκτρονικού επιχειρείν, που θα τις καταστήσουν ανταγωνιστικές, θα βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά και θα αυξήσουν την εξωστρέφειά τους. Η τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, αναμένεται να συμβάλλει στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και στην αύξηση της απασχόλησης.

 

Η δράση αφορά Μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται – διαθέτουν έναν ή περισσότερους εκ των επιλέξιμων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIII της πρόσκλησης, με ιδιαίτερη έμφαση στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου:

 

– Αγροδιατροφή,
– Τουρισμός – Φύση – Πολιτισμός

 

Οι επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού και υπηρεσίες που σχετίζονται με τον εκσυγχρονισμό / βελτιστοποίηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με χρήση ΤΠΕ και συγκεκριμένα:

 

– Ηλεκτρονικό Εμπόριο
– Ηλεκτρονικές Κρατήσεις
– Εσωτερική Οργάνωση, με την αξιοποίηση ΤΠΕ
– Διαχείριση Παραγωγής, με την αξιοποίηση ΤΠΕ
– Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες δημιουργικού
– Ψηφιακή Προβολή –Διαφήμιση
– Συστήματα αυτοματισμού

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι Δικαιούχοι της Δράσης είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Έχουν την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης.

2. Διαθέτουν επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

3. Είναι εγκατεστημένες ή να εγκατασταθούν στην Ελληνική επικράτεια για προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο που χωροθετείται αποκλειστικά στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

4. Χρησιμοποιούν διπλογραφικό ή απλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρεί βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας) και μέχρι τις 31/12/2018 έχουν κλεισμένες τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις.

5. Η ιδιωτική συμμετοχή στο επενδυτικό σχέδιο δεν υπερβαίνει ανά έτος το 50% του μέσου όρου των κύκλων εργασιών της για τα τρία (3) τελευταία έτη, όπως αυτός προκύπτει από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς της ή ισοδύναμα οικονομικά στοιχεία.

6. Λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχείρησης εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, ΚΟΙΝΣΕΠ, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.).

7. Έχουν την – κατά περίπτωση – απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής για τη/ις δραστηριότητα/ες στην/ις οποία/ες δραστηριοποιείται.

8. Υποβάλλουν μόνο μία πρόταση στην Πρόσκληση (ένα και μοναδικό επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ.).

9. Το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο ή μέρος αυτού καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

10. Να μην εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

 

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 10.000,00 € έως 50.000,00€.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης.

Η διαμόρφωση του προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση δυνητικό δικαιούχο, απαιτεί τη σύνδεση των υπό υλοποίηση ενεργειών του επενδυτικού σχεδίου με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

– Κατηγορία Δαπάνης 1: Εξοπλισμός

– Κατηγορία Δαπάνης 2: Λογισμικό

– Κατηγορία Δαπάνης 3: Συστήματα Αυτοματισμού

– Κατηγορία Δαπάνης 4: Υπηρεσίες

Ποσοστό Επιδότησης

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 70% της αξίας του συνόλου των επιλέξιμων και επιχορηγούμενων δαπανών.

Διάρκεια Επενδυτικού Σχεδίου

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης

Περίοδος Υποβολής

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 17/3/2020 και ώρα 13:00 και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 6/10/2020 και ώρα 15:00.

Μετά τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή επενδυτικού σχεδίου.

Διαδικασία Υποβολής και Αξιολόγησης Αιτήσεων

Η Αίτηση Χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται από τους δυνητικούς Δικαιούχους (επιχειρήσεις) υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση ependyseis.gr/mis 

Γιατί με Εμάς;

Η iMentor Consulting με εμπειρία από το 2007 στα επιχορηγούμενα προγράμματα, αναλαμβάνει υπεύθυνα, συστηματικά και οργανωμένα την καθοδήγηση της επιχείρησης σας σε όλα τα στάδια του επιχορηγούμενου προγράμματος.

  • Ξεκινώντας από τον αρχικό έλεγχο επιλεξιμότητας
  • Στην συμβουλευτική καθοδήγηση για τον καθορισμό της επένδυσης
  • Στην από κοινού διαμόρφωση και καταγραφή γενικού σχεδίου δαπανών επένδυσης
  • Σε καταγραφή ουσιαστικού επιχειρηματικού σχεδίου, με τεκμηρίωση και σαφήνεια
  • Στην επίσημη υποβολή πρότασης στο επιχορηγούμενο πρόγραμμα
  • Στην μετά εγκρίσεως υλοποίηση της επένδυσης
  • Σημαντική βοήθεια για την πρόσβαση της επιχείρησης σε ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ από την επιχορήγηση ή και σε πρόσβαση δανεισμού από Τράπεζες (διαπραγμάτευση όρων με τράπεζες)

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας.

συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και ο αρμόδιος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας!