Καθεστώς ενίσχυσης “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων- Β’ Κύκλος”

Οργανισμός: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Έναρξη υποβολών: 12 Ιουνίου 2023
Λήξη υποβολών: 13 Οκτωβρίου 2023
Προϋπολογισμός: 150.000.000 €
Url: https://ependyseis.mindev.gov.gr/el/idiotikes/prokirikseis

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

Ποσοστά Ενίσχυσης

Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται στο 75% του προϋπολογισμού, ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης βάσει του Νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Είδη Ενίσχυσης

  • Επιχορήγηση. Οι μικρές επιχειρήσεις λαμβάνουν το 80% του Χάρτη Ενισχύσεων εκτός από ορισμένες “Eιδικές Kατηγορίες” που λαμβάνουν το 100% της ενίσχυσης.
  • Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
  • Φορολογική Απαλλαγή.Οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις λαμβάνουν το 80% του Χάρτη Ενισχύσεων, εκτός από ορισμένες “Ειδικές κατηγορίες” που λαμβάνουν το 100% της ενίσχυσης. 
  • Επιδότηση του Κόστους της Δημιουργούμενης Απασχόλησης .Το παρόν είδος ενίσχυσης χορηγείται αυτοτελώς.

Ιδιωτική Συμμετοχή

Η οικονομική συμμετοχή κάθε φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να καλύπτεται είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Επιλέξιμες Δαπάνες προς Ενίσχυση

Ανέγερση, Επέκταση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, Διαρρύθμιση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
Προμήθεια νέου εξοπλισμού παραγωγής και βοηθητικού εξοπλισμού
Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
Απόκτηση λοιπού εξοπλισμού
Προμήθεια μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας
Απόκτηση άυλων στοιχείων ενεργητικού
Αγορά πάγιων στοιχείων (κτίρια και εξοπλισμό) από μονάδες που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους.
Μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας
Δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε ΜμΕ
Δαπάνες για Επαγγελματική Κατάρτιση
Δαπάνες για Συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις

Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια

Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων
Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων αφού παρέλθει 5ετία από την έναρξη
Επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους
Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων
Ίδρυση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων
Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄ 155)
Ίδρυση, ή εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, υπό προϋποθέσεις
Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων

Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης ανά Κλάδο Δραστηριότητας

Συνεταιρισμοί 50.000€
Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 100.000€
Μικρές Επιχειρήσεις 250.000€
Μεσαίες Επιχειρήσεις 500.000€
Μεγάλες Επιχειρήσεις 1.000.000€

Στην επένδυση θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ένα εκ των παρακάτω:

  • Δημιουργία νέας μονάδας.
  • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
  • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν με τον όρο ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν κατά διακόσια τοις εκατό (200%) τουλάχιστον τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως η αξία αυτή έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.
  • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. Επί μεγάλων επιχειρήσεων, απαιτείται επίσης οι ενισχυόμενες επενδυτικές δαπάνες να υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού, οι οποίες συνδέονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί και έγιναν κατά τα τρία (3) προηγούμενα φορολογικά έτη. Αν δεν αποτυπώνονται σαφώς οι συνδεόμενες με τη δραστηριότητα αποσβέσεις, θεωρείται ότι δεν πληρούται η ως άνω προϋπόθεση.

Νέος Χάρτης ΠεριφερειακώνΕνισχύσεων

Ονομασία της Περιφέρειας NUTS   Μεγάλες Επιχειρήσεις   Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές και πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
Βόρειο Αιγαίο 55% 65% 75%
Νότιο Αιγαίο 40% 50% 60%
Κρήτη 50% 60% 70%
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 50% 60% 70%
Κεντρική Μακεδονία 50% 60% 70%
Δυτική Μακεδονία 50% 60% 70%
Ήπειρος 50% 60% 70%
Θεσσαλία 50% 60% 70%
Ιόνια Νησιά 40% 50% 60%
Δυτική Ελλάδα 50% 60% 70%
Στερεά Ελλάδα 40% 50% 60%
Πελοπόννησος (Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας) 50% 60% 70%
Πελοπόννησος (λοιπές περιοχές) 40% 50% 60%
Δυτικός Τομέας Αθηνών 15% 25% 35%
Ανατολική Αττική 25% 35% 45%
Δυτική Αττική 25% 35% 45%
Πειραιάς, Νήσοι 25% 35% 45%
Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, οι οποίες σύμφωνα με τον ν. 4759/2020 είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Κοζάνης και ο Δήμος της Μεγαλόπολης, τα ποσοστά ενίσχυσης είναι τα ανώτατα του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης.
Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών και στους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας, το ποσοστό επιχορήγησης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζεται στο 90% και για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό της φορολογικής απαλλαγής στο 90% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.