Επιχορήγηση Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών

Οργανισμός: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Δημόσια Δαπάνη: €330 εκατομμύρια

Ημερομηνία Έναρξης: 14/05/2021

Ημερομηνία Λήξης: 30/07/2021

Url: antagonistikotita.gr

Στόχος

Στόχος της Δράσης αποτελεί η στήριξη της λειτουργίας των Επιχειρήσεων Εστίασης, με τη παροχή επιχορήγησης για τη προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη επανεκίνηση λειτουργία τους.

Σημαντικά Αρχεία

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Λήπτες της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, είναι οι Επιχειρήσεις Εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στη χώρα.

 

Ο δυνητικός λήπτης υποβάλλει μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ, για το σύνολο εγκαταστάσεων εστίασης που διαθέτει.

 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
α) Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020.
β) Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.
γ) Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ
δ) Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2020 ποσοστού 30% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.

Προϋπολογισμός και Όριο Επιχορήγησης

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει μέρος του απαιτούμενου Κεφαλαίου Κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών των επιχειρήσεων του Κλάδου Εστίασης προκειμένου να περιέλθουν σε ετοιμότητα παραγωγικής λειτουργίας.

Αναλυτικότερα:

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ετησίου Κύκλου Εργασιών έτους 2019.

H επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 € ανά επιχείρηση.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

– 56.10 : Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.10

– 56.21 : Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.21

– 56.29.20 : Άλλες υπηρεσίες εστίασης
Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.29.20

– 56.30 : Δραστηριότητες παροχής ποτών
Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.30

Διάρκεια Υλοποίησης

Ως έναρξη επιλεξιμότητας ορίζεται η 1η Απριλίου 2021.

Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 31.12.2021. Τούτο θα αποδεικνύεται βάσει των Κωδικών:

– 361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας
– 363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια) και
– 364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών

των εντύπων των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/4/2021 – 31/12/2021.

Το ποσό κεφαλαίου κίνησης που αντιστοιχεί στην παρούσα δράση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των 3 κωδικών που αναφέρονται παραπάνω.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr

Διαδικασία Αξιολόγισης των Αιτήσεων Χρηματοδότησης

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo).

Κάθε αίτηση χρηματοδότησης που υποβάλλεται, αξιολογείται από τον ΕΦΕΠΑΕ με τήρηση σειράς προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ και τον ενάριθμο κωδικό που έλαβε κατά την χρονική στιγμή υποβολής της

Γιατί με Εμάς;

Η iMentor Consulting με εμπειρία από το 2007 στα επιχορηγούμενα προγράμματα, αναλαμβάνει υπεύθυνα, συστηματικά και οργανωμένα την καθοδήγηση της επιχείρησης σας σε όλα τα στάδια του επιχορηγούμενου προγράμματος.

  • Ξεκινώντας από τον αρχικό έλεγχο επιλεξιμότητας
  • Στην συμβουλευτική καθοδήγηση για τον καθορισμό της επένδυσης
  • Στην από κοινού διαμόρφωση και καταγραφή γενικού σχεδίου δαπανών επένδυσης
  • Σε καταγραφή ουσιαστικού επιχειρηματικού σχεδίου, με τεκμηρίωση και σαφήνεια
  • Στην επίσημη υποβολή πρότασης στο επιχορηγούμενο πρόγραμμα
  • Στην μετά εγκρίσεως υλοποίηση της επένδυσης
  • Σημαντική βοήθεια για την πρόσβαση της επιχείρησης σε ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ από την επιχορήγηση ή και σε πρόσβαση δανεισμού από Τράπεζες (διαπραγμάτευση όρων με τράπεζες)

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και ο αρμόδιος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας!