Επιχορήγηση Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου

Οργανισμός: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δημόσια Δαπάνη: € 60 εκατομμύρια
Ημερομηνία Έναρξης: 4 Ιανουαρίου, 2021
Ημερομηνία Λήξης: 31 Δεκεμβρίου, 2021

Σκοπός

Η Δράση στοχεύει στη στήριξη της λειτουργίας επιχειρήσεων εστίασης, οι οποίες πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, με την επιχορήγηση της προμήθειας θερμαντικών συσκευών εξωτερικού χώρου προκειμένου να λειτουργούν σε εξωτερικούς, νόμιμα χρησιμοποιούμενους χώρους, όπου ο καλύτερος αερισμός θα συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Σημαντικά Αρχεία

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

1. Να διαθέτουν έναν απο τους κάτωθι επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας και τις υποκατηγορίες αυτών:

 • 56.10 : Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, και όλες οι υποκατηγορίες τους
 • 56.29.20 : Υπηρεσίες καντίνας, και όλες οι υποκατηγορίες τους
 • 56.30 : Δραστηριότητες παροχής ποτών, και όλες οι υποκατηγορίες τους
 • 55.10 : Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα, και όλες οι υποκατηγορίες τους
 • 55.20 : Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής, και όλες οι υποκατηγορίες τους εκτός των ΚΑΔ 55.20.12 (Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες σε ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης) και ΚΑΔ 55.20.19 (Άλλες υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, χωρίς καθημερινή καθαριότητα).

2. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

3. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

4. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI της Προκήρυξης.

Μορφή Επιχορήγησης

Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων εστίασης καλύπτει την προμήθεια ενός (1) θερμαντικού σώματος ανά 10 τετραγωνικά μέτρα νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου και μέχρι 100 € ανά θερμαντικό σώμα, χωρίς το ΦΠΑ και μέγιστο ποσό ενίσχυσης για κάθε χώρο εστίασης τα 5.000 €.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει θερμαντικά σώματα εξωτερικού χώρου οποιουδήποτε τύπου (υγραερίου, ηλεκτρικά, φυσικού αερίου, πάνελ υπερύθρων, αλογόνου ή άλλο), αυτόνομα/μεμονωμένα, ή μέρος κινητού εξοπλισμού που φέρει ενσωματωμένο θερμαντικό σώμα εξωτερικού χώρου, τα οποία είναι/ήταν καινούργια και αμεταχείριστα κατά την αγορά τους. Επισημαίνεται ότι, πριν από την υποβολή της αίτησης, ο λήπτης της ενίσχυσης πρέπει να έχει ήδη προχωρήσει στην προμήθεια και την αποπληρωμή των θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου, καθώς και στη σχετική εγγραφή στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Ως επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να θεωρηθούν και θερμαντικά σώματα που προμηθεύτηκαν από την 01.02.2020 και μέχρι την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Διαδικασία Υποβολής

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα heating-devices.mindev.gov.gr. Ο δυνητικός λήπτης υποβάλλει μία αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ για το σύνολο εγκαταστάσεων εστίασης που διαθέτει και για τις οποίες προμηθεύεται θερμαντικά σώματα εξωτερικού χώρου.

 

Έναρξη υποβολής προτάσεων: 04-01-2021 και ώρα 15.00 μ.μ.

Λήξη υποβολής προτάσεων: 31-12-2021 και ώρα 17.00 μ.μ.

Γιατί με Εμάς;

Η iMentor Consulting με εμπειρία από το 2007 στα επιχορηγούμενα προγράμματα, αναλαμβάνει υπεύθυνα, συστηματικά και οργανωμένα την καθοδήγηση της επιχείρησης σας σε όλα τα στάδια του επιχορηγούμενου προγράμματος.

 • Ξεκινώντας από τον αρχικό έλεγχο επιλεξιμότητας
 • Στην συμβουλευτική καθοδήγηση για τον καθορισμό της επένδυσης
 • Στην από κοινού διαμόρφωση και καταγραφή γενικού σχεδίου δαπανών επένδυσης
 • Σε καταγραφή ουσιαστικού επιχειρηματικού σχεδίου, με τεκμηρίωση και σαφήνεια
 • Στην επίσημη υποβολή πρότασης στο επιχορηγούμενο πρόγραμμα
 • Στην μετά εγκρίσεως υλοποίηση της επένδυσης
 • Σημαντική βοήθεια για την πρόσβαση της επιχείρησης σε ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ από την επιχορήγηση ή και σε πρόσβαση δανεισμού από Τράπεζες (διαπραγμάτευση όρων με τράπεζες)

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και ο αρμόδιος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας!