Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ

Οργανισμός: ΕΣΠΑ
Δημόσια Δαπάνη: €250 εκατομμύρια
Ημερομηνία Έναρξης: 28 Μαρτίου 2019
Ημερομηνία Λήξης: 29 Μαΐου 2019
Url: http://www.antagonistikotita.gr

Σκοπός

Βασικός στόχος της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Δικαιούχοι Συμμετοχής

 1. Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα.
 2. Ερευνητικοί Οργανισμοί

Προϋπολογισμός Προτάσεων

 • Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

έως 200.000€ εάν συμμετέχει μία επιχείρηση

έως 350.000€ εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις

έως 450.000€ εάν συμμετέχουν τρείς επιχειρήσεις

έως 500.000€ εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις

 • Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς  έως 1.000.000€
 • Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων  έως 2.000.000€

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Προσωπικό
 • Όργανα & Εξοπλισμός
 • Κτίρια και Γήπεδα
 • Δαπάνες για ανάθεση έρευνας
 • Μετακινήσεις
 • Δημοσιότητα
 • Αναλώσιμα
 • Αμοιβές ορκωτού λογιστή/ελεγκτή
 • Δαπάνες προσαρμογών για άτομα με αναπηρία
 • Λοιπές λειτουργικές δαπάνες
 • Διεξαγωγή Μελέτης Σκοπιμότητας
 • Δαπάνες καινοτομίας
 • Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις

Ποσοστό Επιδότησης

Επιδότηση από 25% – 80%
Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και την επιλέξιμη δραστηριότητα/Δαπάνη

Διάρκεια Επενδυτικού Σχεδίου

Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται έως 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη Υποβολών: 28/3/2019

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης των έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας  μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς και θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τέσσερις (4) κατηγορίες παρεμβάσεων (Πράξεων):

 • Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις
 • Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
 • Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
 • Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Διαδικασία Υποβολής και Αξιολόγησης Αιτήσεων

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων/έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι συγκριτική.

Οι υποβληθείσες Αιτήσεις Χρηματοδότησης ελέγχονται ως προς την πληρότητα και τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής.

Ο έλεγχος αυτός διενεργείται κατ’ αρχήν αυτοματοποιημένα από το ΠΣΚΕ κατά τη διαδικασία καταχώρισης της Αίτησης στο ΠΣΚΕ με βάση τα δηλωθέντα από τον δυνητικό δικαιούχο στοιχεία.

Γιατί με Εμάς;

Η Mentor Consulting με εμπειρία από το 2007 στα επιχορηγούμενα προγράμματα, αναλαμβάνει υπεύθυνα, συστηματικά και οργανωμένα την καθοδήγηση της επιχείρησης σας σε όλα τα στάδια του επιχορηγούμενου προγράμματος.

 • Ξεκινώντας από τον αρχικό έλεγχο επιλεξιμότητας
 • Στην συμβουλευτική καθοδήγηση για τον καθορισμό της επένδυσης
 • Στην από κοινού διαμόρφωση και καταγραφή γενικού σχεδίου δαπανών επένδυσης
 • Σε καταγραφή ουσιαστικού επιχειρηματικού σχεδίου, με τεκμηρίωση και σαφήνεια
 • Στην επίσημη υποβολή πρότασης στο επιχορηγούμενο πρόγραμμα
 • Στην μετά εγκρίσεως υλοποίηση της επένδυσης
 • Σημαντική βοήθεια για την πρόσβαση της επιχείρησης σε ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ από την επιχορήγηση ή και σε πρόσβαση δανεισμού από Τράπεζες (διαπραγμάτευση όρων με τράπεζες)

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και ο αρμόδιος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας!