Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Οργανισμός: ΕΣΠΑ
Δημόσια Δαπάνη: €60 εκατομμύρια
Ημερομηνία Έναρξης:  27 Φεβρουάριος, 2019
Ημερομηνία Λήξης: 9 Μαΐου, 2019
Url: http://www.antagonistikotita.gr/

Σκοπός

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

 • στο λιανικό εμπόριο
 • στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
 • την παροχή υπηρεσιών  ιδιωτικής  εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας
  προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους

Σημαντικά Αρχεία

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 1. Να έχουν πραγματοποιήσει έναρξη πριν την 31/12/2015
 2. Διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με σχετικό Παράρτημα (link εδώ) της αναλυτικής πρόσκλησης
 3. Να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ’ ελάχιστον:
  1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου
  2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και
  5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Επενδυτικά Σχέδια από 10.000 έως 150.000 ευρώ

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου. Παρεμβάσεις για:

 • Μηχανήματα-Εξοπλισμός έως  100% του επενδυτικού σχεδίου

 • Μεταφορικά μέσα. Έως 25.000€ και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης ή έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας

 • Ψηφιακή Προβολή – Διαφήμιση

 • Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών (ISO)

 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

 • Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (19/12/2018).

Ποσοστό Επιδότησης

Επιδότηση  50%

Διάρκεια Επενδυτικού Σχεδίου

Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται έως 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη Υποβολών: 27/2/2019. 

Λήξη Υποβολών:   9/5/2019. 

Διαδικασία Υποβολής και Αξιολόγησης Αιτήσεων

Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων γίνεται με την ευθύνη της ΕΥΔ ΕΠΑνEK και την υποστήριξη του ΕΦΕΠΑΕ.

Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική.

Με το πέρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης δημιουργείται κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη των επενδυτικών σχεδίων, ο οποίος αναρτάται στο ΠΣΚΕ με απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Γιατί με Εμάς;

Η Mentor Consulting με εμπειρία από το 2007 στα επιχορηγούμενα προγράμματα, αναλαμβάνει υπεύθυνα, συστηματικά και οργανωμένα την καθοδήγηση της επιχείρησης σας σε όλα τα στάδια του επιχορηγούμενου προγράμματος.

 • Ξεκινώντας από τον αρχικό έλεγχο επιλεξιμότητας
 • Στην συμβουλευτική καθοδήγηση για τον καθορισμό της επένδυσης
 • Στην από κοινού διαμόρφωση και καταγραφή γενικού σχεδίου δαπανών επένδυσης
 • Σε καταγραφή ουσιαστικού επιχειρηματικού σχεδίου, με τεκμηρίωση και σαφήνεια
 • Στην επίσημη υποβολή πρότασης στο επιχορηγούμενο πρόγραμμα
 • Στην μετά εγκρίσεως υλοποίηση της επένδυσης
 • Σημαντική βοήθεια για την πρόσβαση της επιχείρησης σε ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ από την επιχορήγηση ή και σε πρόσβαση δανεισμού από Τράπεζες (διαπραγμάτευση όρων με τράπεζες)

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και ο αρμόδιος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας!

Σχετικές Εικόνες