ΕΣΠΑ Επιχειρήσεων Νοτίου Αιγαίου

Οργανισμός: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Δημόσια Δαπάνη: 4 εκατ. ευρώ

Ημερομηνία Έναρξης: 23/02/2022 και ώρα 13.00

Ημερομηνία Λήξης: 15/04/2022 και ώρα 15:00

Url: espa.gr

Στόχοι

Η Δράση στοχεύει στη δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης.

Σημαντικά Αρχεία

Ωφελούμενοι της Δράσης

 • Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών (Να έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2018 )
 • Υφιστάμενες Επιχειρήσεις
 • Υπό σύσταση Επιχειρήσεις

Γενικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
 • να λειτουργούν ή να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε.) και ατομικές επιχειρήσεις
 • να μην είναι μέλος δικτύου με δικαίωμα δικαιοχρησίας (franchising)

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν ενδεικτικά τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού προγράμματος «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»:

Αγροδιατροφή
Τουρισμός της εμπειρίας
Τεχνολογίες και εφαρμογές για το Περιβάλλον
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης.

 

Χρηματοδοτικό Σχήμα

Ο επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να ανέρχεται έως 100.000 €.

Ο ελάχιστος επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης είναι 25.000€, για τις Νέες Υφιστάμενες και τις Υπό σύσταση Επιχειρήσεις.

Ο ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης είναι 50.000€, για τις Υφιστάμενες Επιχειρήσεις

Διάρκεια Έργων

Ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης στη Δράση.

 

Ως προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων, ορίζεται η 30/06/2023.

Διαδικασία Υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) που παρέχει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στην διεύθυνση www.ependyseis.gr

Η διαδικασία αξιολόγησης θα είναι συγκριτική βάσει αντικειμενικών κριτηρίων

Γιατί με Εμάς;

Η iMentor Consulting με εμπειρία από το 2007 στα επιχορηγούμενα προγράμματα, αναλαμβάνει υπεύθυνα, συστηματικά και οργανωμένα την καθοδήγηση της επιχείρησης σας σε όλα τα στάδια του επιχορηγούμενου προγράμματος.

 • Ξεκινώντας από τον αρχικό έλεγχο επιλεξιμότητας
 • Στην συμβουλευτική καθοδήγηση για τον καθορισμό της επένδυσης
 • Στην από κοινού διαμόρφωση και καταγραφή γενικού σχεδίου δαπανών επένδυσης
 • Σε καταγραφή ουσιαστικού επιχειρηματικού σχεδίου, με τεκμηρίωση και σαφήνεια
 • Στην επίσημη υποβολή πρότασης στο επιχορηγούμενο πρόγραμμα
 • Στην μετά εγκρίσεως υλοποίηση της επένδυσης
 • Σημαντική βοήθεια για την πρόσβαση της επιχείρησης σε ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ από την επιχορήγηση ή και σε πρόσβαση δανεισμού από Τράπεζες (διαπραγμάτευση όρων με τράπεζες)

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και ο αρμόδιος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας!