Καινοτομία & Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση | Επενδύσεις άνω των 500 χιλ €

Οργανισμός: Υπηρεσία Διαχείρισης Έργων Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Προϋπολογισμός: 181 εκατ. €

Έναρξη Υποβολών: 16/05/2022

Λήξη Υποβολών: 30/09/2022

Url: minagric.gr

Η δράση περιλαμβάνει ενισχύσεις στη «μεταποίηση και εμπορία γεωργικού προϊόντος» και ενισχύσεις στη «μεταποίηση και εμπορία μη γεωργικού προϊόντος».

Δικαιούχοι

  • Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς.
  • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του εμπορικού δικαίου, εκτός αυτών της ανωτέρω περίπτωσης Α, οι οποίες εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία.
  • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του εμπορικού δικαίου, εκτός αυτών της περίπτωσης α) πιο πάνω, οι οποίες εμφανίζουν βαθμό καθετοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα.
  • Υπό σύσταση νομικά πρόσωπα.
  • Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν ενισχύονται φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις ούτε πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου.

 

Αιτούμενος Προϋπολογισμός

Επιλέξιμες Δαπάνες προς Ενίσχυση

Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός ακινήτων.
Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές Α΄ υλών και προϊόντων.
Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού.
Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει.
Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης .
Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.

Ποσοστό Ενίσχυσης - Ένταση Ενίσχυσης

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

  • Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου (αφορά την εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής).
  • Νόμιμη σύσταση δικαιούχου.
  • Πράσινη μετάβαση (απαιτεί τουλάχιστον μία πράσινη επένδυση).
  • Επένδυση στην καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό (απαιτεί τουλάχιστον μία δράση σε επενδύσεις με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή/και σύγχρονων παραγωγικών μεθόδων).
  • Βιωσιμότητα της επένδυσης (αφορά αριθμοδείκτες επίδοσης).

Διάρκεια Υλοποίησης

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών.

Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση λογισμικού, αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κλπ.
Μηχανολογικός εξοπλισμός & κτιριακές εγκαταστάσεις
Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Δαπάνες συμμετοχής σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση.
Δαπάνες για την απόκτηση - επικύρωση - προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας & λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού.
Δαπάνες αγοράς καινούργιων οχημάτων για οδικές μεταφορές αγαθών & προϊόντων.
Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.