Καθεστώς ενίσχυσης “Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή – Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων”

Δημόσια Δαπάνη: €150 εκατομμύρια (για το έτος 2022)

Ημερομηνία Έναρξης: 03 Οκτωβρίου 2022

Ημερομηνία Λήξης: 30 Δεκεμβρίου 2022

Url: https://ependyseis.mindev.gov.gr/el/idiotikes/prokirikseis

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων.

Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια

Επενδυτικά σχέδια της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής
Επενδυτικά σχέδια της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων
Ενιαία Επενδυτικά σχέδια με δυο διακριτές ενότητες (πρωτογενής γεωργική παραγωγή και μεταποίηση, όπου προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν)
Ενιαία Επενδυτικά σχέδια με δυο διακριτές ενότητες (πρωτογενής γεωργική παραγωγή και μεταποίηση, όπου ΔΕΝ προκύπτει γεωργικό προϊόν)
Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  1. Δημιουργία νέας μονάδας.
  2. Επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας.
  3. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν.
  4. Αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

Πρωτογενής παραγωγή

Στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή (φυτική & ζωική) ενισχύονται σχεδόν όλες οι δραστηριότητες που αφορούν σε:

-Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών, Καλλιέργεια ρυζιού (ΚΑΔ 01.1)

-Πολυετείς καλλιέργειες (ΚΑΔ 01.2)

-Πολλαπλασιασμό των φυτών (ΚΑΔ 01.3)

-Εκτροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής, αιγοπροβάτων, αλόγων, χοίρων, πουλερικών (ΚΑΔ 01.41, 01.43., 01.45., 01.46., 01.47)

-Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες (μονάδες) (ΚΑΔ 01.5)

Μεταποίηση Γεωργικών προϊόντων

Στον τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων μπορούν να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια, τα οποία αφορούν συγκεκριμένα σε:

-Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος (ΚΑΔ 10.01)

-Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών (ΚΑΔ 10.3)

-Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων (ΚΑΔ 10.5)

-Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων· παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου (ΚΑΔ 10.6)

-Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων (ΚΑΔ 10.7)

-Ποτοποιία (ΚΑΔ 11.0)

-Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων (ΚΑΔ 21.2)

Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης ανά μέγεθος φορέα επένδυσης

Ατομικές επιχειρήσεις και Συνεταιρισμοί: 50.000€
Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις: 100.000€
Μικρές Επιχειρήσεις: 250.000€
Μεσαίες Επιχειρήσεις: 500.000€
Μεγάλες Επιχειρήσεις: 1.000.000€

Είδη Ενίσχυσης

  • Επιχορήγηση
  • Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
  • Φορολογική Απαλλαγή
  • Επιδότηση του Κόστους της Δημιουργούμενης Απασχόλησης

Ιδιωτική Συμμετοχή

Η οικονομική συμμετοχή κάθε φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να καλύπτεται είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Επιλέξιμες Δαπάνες προς Ενίσχυση

Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων
Κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (υπο προϋποθέσεις)
Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, , συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων
Μεταφορικά μέσα που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας
Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
Εκσυγχρονισμός ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και μηχανολογικών εγκαταστάσεων
Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων
Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης
Μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας
Δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες προς νέες ΜμΕ
Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων
Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
Δαπάνες για Συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις
Δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ (ενσώματα-άυλα στοιχεία και ενεργητικού και το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος των θέσεων εργασίας)

Εντάσεις και Ύψη Ενισχύσεων

Α. Για τον πρωτογενή τομέα, αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ). Το συνολικό ποσό ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβεί τις 500.000€.  Τα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης για την υπαγωγή στο καθεστώς έχουν ως εξής:

 75% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους (όλα πλήν Κρήτης και Εύβοιας),
• 40% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής,
• 50% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας.

Β. Για την μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν όλες οι επιχειρήσεις.

-Για τις ατομικές επιχειρήσεις το ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου είναι 200.000 €.

-Για τον πρωτογενή τομέα, το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται μόνο από πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν δύναται να υπερβεί τις 500.000 €.

-Για τον μεταποιητικό τομέα, το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις δεν δύναται να υπερβεί τα 3.000.000 €, για όλα τα είδη ενισχύσεων. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στις Περιφερειακές ενότητες της Θράκης, δεν δύναται να υπερβεί τα 3.000.000 € για όλα τα είδη ενισχύσεων πλήν της φορολογικής απαλλαγής όπου το συνολικό ποσό ενίσχυσης είναι έως 3.5000.000 €.

-Στην περίπτωση υποβολής επενδυτικού σχεδίου με δύο ενότητες της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων (περ.γ και δ της παρ. 1 του άρθρου 5, ) το όριο ανέρχεται για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στα 500.000 €. Για τις μεσαίες επιχειρήσεις στα 500.000 € για όλα τα είδη ενισχύσεων πλήν της φορολογικής απαλλαγής όπου το συνολικό ποσό ενίσχυσης είναι έως 5.500.000 €.

Νέος Χάρτης ΠεριφερειακώνΕνισχύσεων

Ονομασία της Περιφέρειας NUTS   Μεγάλες Επιχειρήσεις   Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές και πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
Βόρειο Αιγαίο 55% 65% 75%
Νότιο Αιγαίο 40% 50% 60%
Κρήτη 50% 60% 70%
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 50% 60% 70%
Κεντρική Μακεδονία 50% 60% 70%
Δυτική Μακεδονία 50% 60% 70%
Ήπειρος 50% 60% 70%
Θεσσαλία 50% 60% 70%
Ιόνια Νησιά 40% 50% 60%
Δυτική Ελλάδα 50% 60% 70%
Στερεά Ελλάδα 40% 50% 60%
Πελοπόννησος (Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας) 50% 60% 70%
Πελοπόννησος (λοιπές περιοχές) 40% 50% 60%
Δυτικός Τομέας Αθηνών 15% 25% 35%
Ανατολική Αττική 25% 35% 45%
Δυτική Αττική 25% 35% 45%
Πειραιάς, Νήσοι 25% 35% 45%
Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, οι οποίες σύμφωνα με τον ν. 4759/2020 είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Κοζάνης και ο Δήμος της Μεγαλόπολης, τα ποσοστά ενίσχυσης είναι τα ανώτατα του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης.
Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών και στους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας, το ποσοστό επιχορήγησης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζεται στο 90% και για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό της φορολογικής απαλλαγής στο 90% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.