Καθεστώς ενίσχυσης “Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα -Β’ Κύκλος”

Οργανισμός:Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Ημερομηνία Έναρξης: 1 Ιουνίου 2023
Ημερομηνία Λήξης: 29 Σεπτεμβρίου 2023
Προϋπολογισμός: 150.000.000 €
Url: https://ependyseis.mindev.gov.gr/el/idiotikes/prokirikseis

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Ποσοστά Ενίσχυσης

Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται στο 75% του προϋπολογισμού, ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης βάσει του Νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Είδη Ενίσχυσης

  • Επιχορήγηση (δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού για την κάλυψη μέρους των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)
  • Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (κάλυψη μέρους των καταβαλλομένων δόσεων της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) που καταρτίζεται για την απόκτηση καινούριου εξοπλισμού (π.χ. μηχανολογικού)
  • Φορολογική Απαλλαγήπαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης επί των κερδών που πραγματοποιούνται προ φόρου, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται στους εταίρους)
  • Επιδότηση του Κόστους της Δημιουργούμενης Απασχόλησης (κάλυψη μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται)

 

Ιδιωτική Συμμετοχή

Η οικονομική συμμετοχή κάθε φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να καλύπτεται είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Επιλέξιμες Δαπάνες προς Ενίσχυση

Ανέγερση, Επέκταση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, Διαρρύθμιση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
Προμήθεια νέου εξοπλισμού παραγωγής και βοηθητικού εξοπλισμού
Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
Εκσυγχρονισμός ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και μηχανολογικών εγκαταστάσεων
Απόκτηση λοιπού εξοπλισμού
Προμήθεια μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας
Απόκτηση άυλων στοιχείων ενεργητικού
Αγορά πάγιων στοιχείων (κτίρια και εξοπλισμό) από μονάδες που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους.
Μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας
Δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε ΜμΕ
Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων,
Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
Δαπάνες για Συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις
Δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ

Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια

Επενδυτικά σχέδια στον τομέα της μεταποίησης
Επενδυτικά σχέδια στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας

Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης ανά Κλάδο Δραστηριότητας

Συνεταιρισμοί 50.000€
Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 100.000€
Μικρές Επιχειρήσεις 250.000€
Μεσαίες Επιχειρήσεις 500.000€
Μεγάλες Επιχειρήσεις 1.000.000€

Στην επένδυση θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ένα εκ των παρακάτω:

  • Δημιουργία νέας μονάδας.
  • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
  • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν με τον όρο ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν κατά διακόσια τοις εκατό (200%) τουλάχιστον τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως η αξία αυτή έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.
  • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. Επί μεγάλων επιχειρήσεων, απαιτείται επίσης οι ενισχυόμενες επενδυτικές δαπάνες να υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού, οι οποίες συνδέονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί και έγιναν κατά τα τρία (3) προηγούμενα φορολογικά έτη. Αν δεν αποτυπώνονται σαφώς οι συνδεόμενες με τη δραστηριότητα αποσβέσεις, θεωρείται ότι δεν πληρούται η ως άνω προϋπόθεση.

Νέος Χάρτης ΠεριφερειακώνΕνισχύσεων

Ονομασία της Περιφέρειας NUTS   Μεγάλες Επιχειρήσεις   Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές και πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
Βόρειο Αιγαίο 55% 65% 75%
Νότιο Αιγαίο 40% 50% 60%
Κρήτη 50% 60% 70%
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 50% 60% 70%
Κεντρική Μακεδονία 50% 60% 70%
Δυτική Μακεδονία 50% 60% 70%
Ήπειρος 50% 60% 70%
Θεσσαλία 50% 60% 70%
Ιόνια Νησιά 40% 50% 60%
Δυτική Ελλάδα 50% 60% 70%
Στερεά Ελλάδα 40% 50% 60%
Πελοπόννησος (Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας) 50% 60% 70%
Πελοπόννησος (λοιπές περιοχές) 40% 50% 60%
Δυτικός Τομέας Αθηνών 15% 25% 35%
Ανατολική Αττική 25% 35% 45%
Δυτική Αττική 25% 35% 45%
Πειραιάς, Νήσοι 25% 35% 45%
Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, οι οποίες σύμφωνα με τον ν. 4759/2020 είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Κοζάνης και ο Δήμος της Μεγαλόπολης, τα ποσοστά ενίσχυσης είναι τα ανώτατα του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης.
Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών και στους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας, το ποσοστό επιχορήγησης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζεται στο 90% και για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό της φορολογικής απαλλαγής στο 90% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.