ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜμΕ

Οργανισμός: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Δημόσια Δαπάνη: 400 εκατ. ευρώ

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 22 Μαρτίου 2023

Λήξη υποβολής αιτήσεων: μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Url: antagonistikotita.gr

Στόχος

Η παρούσα Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» ενθαρρύνει μικρά επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών.

Σημαντικά Αρχεία

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

1. Έχουν τουλάχιστον μια (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

2. Δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ μεγαλύτερων εσόδων) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας.

3. Διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης.

4. Έχουν τουλάχιστον δύο (2) άτομα προσωπικού το έτος 2022 (τουλάχιστον 600 ένσημα για το έτος 2022 ή αλλιώς 2 Ε.Μ.Ε.).

5. Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.

6. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μια από τις ακόλουθες μορφές εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ατομική επιχείρηση, ΚοινΣεπ, Συνεταιρισμός, Ν.Ε.Π.Α.] και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000 έως και 200.000€.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)
 • Εξοπλισμός (GREEN)*
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Τεχνικές Μελέτες
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα (GREEN)* Υποχρεωτικά ηλεκτρικά
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ)
 • Έμμεσες δαπάνες

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά χωρίς την προσκόμιση φυσικού φάκελου δικαιολογητικών μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση (First Come First Served) και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται σύμφωνα με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης και σε κάθε περίπτωση μέχρι την λήξη ισχύος του κανονισμού.

Ως ελάχιστη βαθμολογία πρόκρισης ορίζεται το 40.

Γιατί με Εμάς;

Η iMentor Consulting με εμπειρία από το 2007 στα επιχορηγούμενα προγράμματα, αναλαμβάνει υπεύθυνα, συστηματικά και οργανωμένα την καθοδήγηση της επιχείρησης σας σε όλα τα στάδια του επιχορηγούμενου προγράμματος.

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και ο αρμόδιος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας!