Πράσινος Αγροτουρισμός | Επενδύσεις άνω των 500 χιλ €

Οργανισμός: Υπηρεσία Διαχείρισης Έργων Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Προϋπολογισμός: 49 εκατ. €

Έναρξη Υποβολών: 05/07/2022

Λήξη Υποβολών: 30/09/2022

Url: minagric.gr

Η δράση αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού (Τουριστικά Καταλύματα – Ξενοδοχεία – Βίλες).

Δικαιούχοι

  • Όλα τα νομικά πρόσωπα είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις
  • Υπό σύσταση νομικά πρόσωπα
  • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
  • Κοινοπραξίες

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν ενισχύονται φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις ούτε πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου.

 

Αιτούμενος Προϋπολογισμός

Ποσοστό Ενίσχυσης - Ένταση Ενίσχυσης

Επιλέξιμες Δαπάνες προς Ενίσχυση

Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός ακινήτων.
Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές Α΄ υλών και προϊόντων.
Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού.
Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης.

Καταλύματα που Ενισχύονται

Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου 5, 4 ή 3 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 10 δωματίων και 20 κλινών.
Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων δωματίων 5 ή 4 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 30 κλινών.
Ενοικιαζόμενα δωμάτια 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 κλινών.
Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 κλινών.
Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες μεμονωμένες ή σε σειρά ή σε συγκρότημα, μονόροφες ή δυόροφες μονοκατοικίες ελάχιστων διαστάσεων: αα) μονόχωρες 40 τ.μ , ββ) δίχωρες 60 τ.μ.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

  • Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου (αφορά την εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής).
  • Νόμιμη σύσταση δικαιούχου.
  • Πράσινη μετάβαση (απαιτεί τουλάχιστον μία πράσινη επένδυση).
  • Υλοποίηση σχεδίου βιωματικού αγροτουρισμού (Περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον δράσεις προώθησης της τοπικής γαστρονομίας, προώθησης της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από αγροτικές δραστηριότητες και διασύνδεση με τοπικές επιχειρήσεις και φορείς).
  • Βιωσιμότητα της επένδυσης (αφορά αριθμοδείκτες επίδοσης).

Διάρκεια Υλοποίησης

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών.

Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.
Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση λογισμικού, αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κλπ.
Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Δαπάνες συμμετοχής σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση.
Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.