Πρόγραµµα Προώθησης στην Αυτoαπασχόληση 8.000 ανέργων 30 έως 66 ετών

Οργανισμός: ΟΑΕΔ
Δημόσια Δαπάνη: €119,950 εκατομμύρια
Ημερομηνία Έναρξης: 10 Ιουλίου, 2019
Ημερομηνία Λήξης: Έως την κάλυψη του αριθμού των δικαιούχων
Url: www.oaed.gr

Σκοπός

Σκοπός του προγράµµατος είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση µέσω της οικονοµικής ενίσχυσης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών 8.000 ανέργων, ηλικίας 30-66 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

1. Να είναι άνεργοι ηλικίας 30 έως 66 ετών.
2. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ∆ΟΥ).
3. Να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆ΟΥ), από την 4/7/2019 και µετά και το αργότερο εντός δώδεκα (12) µηνών από την έναρξη της δραστηριότητας αυτής.

 • Στο πρόγραµµα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής επιχειρηµατικό σχέδιο και άνεργοι, που δεν έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας, µε την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη στη ∆ΟΥ το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από την γνωστοποίηση    της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) της αίτησης  επιχειρηµατικού τους σχεδίου.
 • Στο πρόγραµµα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής επιχειρηµατικό σχέδιο και άνεργοι οι οποίοι είχαν προηγούµενη    επιχειρηµατική δραστηριότητα, την οποία διέκοψανέως την 31/12/2011.

4. Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Λειτουργικά Έξοδα
 • Δαπάνες για Αμοιβές Τρίτων
 • ∆απάνες Προβολής, Δικτύωσης της νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας και Συµµετοχής σε Εκθέσεις
 • Προμήθεια Αναλώσιμων
 • Ασφαλιστικές Εισφορές Δικαιούχου (επιχειρηµατία – εταίρων)
 • Μισθολογικό Κόστος Νέων Θέσεων Εργασίας

Διάρκεια και Ποσό Επιχορήγησης

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Μετά τη λήξη του δωδεκαµήνου οι δικαιούχοι δεσµεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους τρεις (3) µήνες.

Το ποσό της επιχορήγησης ορίζεται από 12.000€ έως και 24.000€.

Συγκεκριμένα,

α) έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) Ευρώ για ατοµικούς επιχειρηµατίες/επιτηδευµατίες (ατοµικές επιχειρήσεις) και µέλη νοµικών οντοτήτων µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%,
β) έως εννέα χιλιάδες (9.000) Ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος
γ) έως οχτώ χιλιάδες (8.000) Ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.

Διαδικασία Υποβολής και Αξιολόγησης των αιτήσεων

Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση – επιχειρηµατικό σχέδιο για υπαγωγή στο πρόγραµµα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr).

Η υπαγωγή στο πρόγραµµα πραγµατοποιείται, ύστερα από θετικό επιτόπιο έλεγχο (στον χώρο της επιχείρησης) από υπαλλήλους-ελεγκτές του ΟΑΕ∆.

Γιατί με Εμάς;

Η iMentor Consulting με εμπειρία από το 2007 στα επιχορηγούμενα προγράμματα, αναλαμβάνει υπεύθυνα, συστηματικά και οργανωμένα την καθοδήγηση της επιχείρησης σας σε όλα τα στάδια του επιχορηγούμενου προγράμματος.

 • Ξεκινώντας από τον αρχικό έλεγχο επιλεξιμότητας
 • Στην συμβουλευτική καθοδήγηση για τον καθορισμό της επένδυσης
 • Στην από κοινού διαμόρφωση και καταγραφή γενικού σχεδίου δαπανών επένδυσης
 • Σε καταγραφή ουσιαστικού επιχειρηματικού σχεδίου, με τεκμηρίωση και σαφήνεια
 • Στην επίσημη υποβολή πρότασης στο επιχορηγούμενο πρόγραμμα
 • Στην μετά εγκρίσεως υλοποίηση της επένδυσης
 • Σημαντική βοήθεια για την πρόσβαση της επιχείρησης σε ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ από την επιχορήγηση ή και σε πρόσβαση δανεισμού από Τράπεζες (διαπραγμάτευση όρων με τράπεζες)

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και ο αρμόδιος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας!