Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα

Οργανισμός: ΕΣΠΑ
Δημόσια Δαπάνη: €10 εκατομμύρια
Ημερομηνία Έναρξης: 6 Οκτωβρίου, 2020
Ημερομηνία Λήξης: 17 Φεβρουαρίου, 2021
Url: http://www.espa.gr

Σκοπός

Η Δράση έχει ως βασικό στόχο την παροχή κινήτρων και επενδυτικών εργαλείων για την στήριξη σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που αναδύονται μέσω της εναρμόνισης με τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους του Επιχειρησιακού
Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σημαντικά Αρχεία

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 1. Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 (δύο) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις έως και 31/12/2019.
 2. Νέες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και έχουν κλείσει λιγότερες από 2 (δύο) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις έως και 31/12/2019.
 3. Υπό σύσταση Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που πρόκειται να συσταθούν και θα έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας μετά την ημερομηνία υποβολής του επενδυτικού σχεδίου και πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται:

 

Α. από 20.000,00€ έως 300.000,00€ για τα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται μέσω του κανονισμού ΕΕ 1407/2013
B. από 20.000,00€ έως 1.000.000,00€ για τα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται μέσω του κανονισμού ΕΕ 651/2014

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλων Χώρος
 • Μηχανήματα & Λοιπός Εξοπλισμός
 • Δαπάνες Προσωπικού
 • Λογισμικά & Υπηρεσίες Λογισμικού
 • Δαπάνες προς Τρίτους / Τεχνική & Συμβουλευτική Υποστήριξη Επιχειρήσεων

Ποσοστό Επιδότησης

 • Επιδότηση έως 65% για τις επιχειρήσεις που ενισχύονται σύμφωνα με τον κανονισμό De minimis EE1407/2013.
 • Επιδότηση από 45% έως 50% για τις επιχειρήσεις που ενισχύονται σύμφωνα με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό EE 651/2014.

Διάρκεια Επενδυτικού Σχεδίου

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων, είναι έως 2 έτη από την ημερομηνία έκδοσης απόφασης ένταξης .

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη Υποβολών: 6/10/2020

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή επενδυτικού σχεδίου.

Διαδικασία Υποβολής και Αξιολόγησης Αιτήσεων

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Δράσεις Περιφερειών – ΔΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 2020

Γιατί με Εμάς;

Η iMentor Consulting με εμπειρία από το 2007 στα επιχορηγούμενα προγράμματα, αναλαμβάνει υπεύθυνα, συστηματικά και οργανωμένα την καθοδήγηση της επιχείρησης σας σε όλα τα στάδια του επιχορηγούμενου προγράμματος.

 • Ξεκινώντας από τον αρχικό έλεγχο επιλεξιμότητας
 • Στην συμβουλευτική καθοδήγηση για τον καθορισμό της επένδυσης
 • Στην από κοινού διαμόρφωση και καταγραφή γενικού σχεδίου δαπανών επένδυσης
 • Σε καταγραφή ουσιαστικού επιχειρηματικού σχεδίου, με τεκμηρίωση και σαφήνεια
 • Στην επίσημη υποβολή πρότασης στο επιχορηγούμενο πρόγραμμα
 • Στην μετά εγκρίσεως υλοποίηση της επένδυσης
 • Σημαντική βοήθεια για την πρόσβαση της επιχείρησης σε ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ από την επιχορήγηση ή και σε πρόσβαση δανεισμού από Τράπεζες (διαπραγμάτευση όρων με τράπεζες)

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και ο αρμόδιος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας!