Scroll Top

Επιχορήγηση έως 15.000 ευρώ για αγορά Ψηφιακού Εξοπλισμού στη Περιφέρεια Κρήτης

Από 5.000 έως και 15.000 ευρώ έχουν τη δυνατότητα να λάβουν οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη για προμηθευτούν εξοπλισμό σχετικό με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Απαραίτητη, ωστόσο προϋπόθεση, είναι, οι επιχειρήσεις αυτές να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Ψηφιακή αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης» συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ ως βασικής υποστηρικτικής τεχνολογίας, για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους παραγωγικότητας και προωθητικών ενεργειών από τις δικαιούχες επιχειρήσεις.

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στους παρακάτω τομείς προτεραιότητας στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι τομείς προτεραιότητας της RIS3Crete. Συγκεκριμένα, αφορά τους τομείς: Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Τουρισμός, Πολιτιστικές – Δημιουργικές Βιομηχανίες, Χοντρικό – λιανικό εμπόριο, Υλικά – Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Εκπαίδευση, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Υγεία – Φάρμακα.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε αίτησης που θα υποβληθεί θα πρέπει να κυμαίνεται από 5.000 έως 15.000 ευρώ και αφορά την προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών ΤΠΕ (που θα παρασχεθούν από έναν έως τρεις προμηθευτές της επιλογής του δυνητικού δικαιούχου).

Εάν η αγορά του εξοπλισμού είναι έως 15.000 ευρώ, τότε θα χρηματοδοτείται στο 100% από το πρόγραμμα. Στην περίπτωση που ξεπερνά τις 15.000 το επιπλέον ποσό θα πρέπει να καλυφθεί από την επιχείρηση. Διευκρινίζεται ότι ο επιλέξιμος προϋπολογισμός της αίτησης δεν περιλαμβάνει τον ΦΠΑ, ο οποίος και θα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις.

Τονίζεται ότι κάθε επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής με μόνο μία αίτηση χρηματοδότησης. Η έναρξη υποβολής αιτήσεων, ορίζεται από τις 12/03/2020 έως τις 12/05/2020.

Μέσω του προγράμματος, οι επιχειρήσεις θα επιχορηγηθούν για τις προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικού ή υπηρεσιών των παρακάτω κατηγοριών:

Εξοπλισμός (Hardware)

1. Εξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών-λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα.

2 Εξοπλισμός Ενσύρματου ή και Ασύρματου Δικτύου και καλωδίωση [Δρομολογητές (Routers), Μεταγωγείς (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (access points, antennas κτλ.)].

3. Ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop)

4. Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ).

5. Εξοπλισμός ΤΠΕ σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες).

Λογισμικό (Software)

1. Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ.

2. Προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (π.χ. ERP, SCMS, WMS, PMS CRM, HRMS κλπ).

3. Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης.

4. Ανάπτυξη ιστοσελίδας (θα πρέπει να λειτουργεί σε τουλάχιστον 2 γλώσσες).

5. Ανάπτυξη ή/και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα πρέπει να λειτουργεί σε τουλάχιστον 2 γλώσσες).

Παροχή υπηρεσιών

1. Συμμετοχή σε Ελληνικές Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κλπ.

2. Υπηρεσίες Digital marketing (π.χ. google ads, facebook ads, παρουσία στα Social media).

3. Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου ιστοσελίδας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος.

4. Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων.

Η iMentor Consulting με αναγνωρισμένη εμπειρία και δικτύωση αναλαμβάνει την εκπόνηση και υποβολή της πρότασης σας στα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Σχεδιάστε το επιχειρηματικό σας μοντέλο με τη σωστή καθοδήγηση.

www.i-mentor.gr
info@i-mentor.gr | | 2810363007
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Μετάβαση στο περιεχόμενο