Scroll Top
Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών αποτελεί εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, προς το Δημόσιο και προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Αποσκοπεί να παρέχει στους πιστωτές, λειτουργικό περιβάλλον διαμόρφωσης προτάσεων ρύθμισης των οφειλών του εκάστοτε οφειλέτη, με σκοπό να αποφύγουν τη πτώχευση.

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών παρέχει τη δυνατότητα για την αναδιάρθρωση όλων των οφειλών. Ειδικά για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τίθεται ως ανώτατο όριο δόσεων της ρύθμισης οι διακόσιες σαράντα (240) δόσεις και προς τις Τράπεζες / Διαχειριστές Δανείων οι τετρακόσιες είκοσι (420) δόσεις.

Δικαιούχοι

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ένταξης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών, έχουν οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες ακόμα και αν δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Η αίτηση για την Εξωδικαστική Ρύθμιση Οφειλών υποβάλλεται από τον οφειλέτη ηλεκτρονικά, στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), με τη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών.
Μετά την υποβολή της αίτησης, οι συμμετέχοντες πιστωτές δύνανται να καταθέσουν πρόταση ρύθμισης προς τον οφειλέτη. Αν η πρόταση εξασφαλίσει τη συναίνεση του οφειλέτη και της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών , υπογράφεται μεταξύ των συναινούντων πιστωτών και του οφειλέτη, η σύμβαση αναδιάρθωσης.
Από την υποβολή της αίτησης και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων του οφειλέτη.

Στόχοι Εξωδικαστικού Μηχανισμού

Οι κατευθύνσεις που έχουν δωθεί σε τράπεζες και στο Δημόσιο/Ασφαλιστικά ταμεία είναι να γίνεται κούρεμα των οφειλών χαμηλότερες δόσεις, χαμηλότερα επιτόκια και επιμήκυνση στην αποπληρωμή.

Ειδικά για τις Tράπεζες και τα Fund η αποπληρωμή μπορεί να φτάσει ως και 35 έτη (420 δόσεις), αναλόγως με την ύπαρξη ή όχι προσημείωσης, ενώ στο Δημόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταμεία ως 20 έτη (240 δόσεις), αναλόγως με το ποσό που χρωστάμε.

Οι διαγραφές δύναται να φτάσουν: 

έως 75% της βασικής οφειλής και έως 85% των τόκων και των προσαυξήσεων στο Δημόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

έως 80% της βασικής οφειλής και έως 100% των τόκων και των προσαυξήσεων στις Τράπεζες και στα Fund.

Όλα τα παραπάνω βασίζονται,

Η τελική λύση δεν δύναται να είναι γνωστή από πριν, δηλαδή τι ακριβώς πρόταση θα υποβληθεί από τους Πιστωτές. Αυτό αποτελεί ξεχωριστό ζήτημα για κάθε περίπτωση και οι τελικές προτάσεις από τους πιστωτές υποβάλλονται στο τέλος της διαδικασίας. Μάλιστα, οι τράπεζες και τα Funds δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν πρόταση αν δεν το επιλέξουν.

Προϋποθέσεις Εξωδικαστικού Μηχανισμού

Το συνολικό ποσό οφειλής θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ σε όλους τους πιστωτές μας.

Πλεονεκτήματα Εξωδικαστικού Μηχανισμού

1Είναι μια διαδικασία κατά την οποία ρυθμίζονται όλες οι οφειλές του Οφειλέτη (Νομικό πρόσωπο ή Φυσικό πρόσωπο). Επίσης, όλοι οι πιστωτές γνωρίζουν τις συνολικές οφειλές, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η συνολική εικόνα και βιωσιμότητα του Οφειλέτη. Με αυτόν τον τρόπο, γνωρίζει κάποιος πιστωτής ότι η ρύθμιση προς εκείνον είναι μέρος μίας συνολικής ρύθμισης, ώστε τελικά ο οφειλέτης να καταφέρει να τηρήσει τις υποχρεώσεις του.

2Προβλέπει κούρεμα των οφειλών, μείωση δόσης, μείωση επιτοκίου και επιμήκυνση της αποπληρωμής.

3Η διευθέτησή των οφειλών προς τράπεζες και διαχειριστές δανείων μπορεί να γίνει σε έως 420 δόσεις. Διευκρινίζεται ακόμα ότι έχει ληφθεί ειδική πρόνοια, ώστε μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, να υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης δανείων για τα οποία έχει παρασχεθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

4Προφυλάσσονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Οφειλέτη, καθώς αναστέλλονται οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και δεσμεύσεις και πλειστηριασμοί στην κινητή και ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της 1ης κατοικίας, καθώς και της επαγγελματικής στέγης.

5Ρυθμίζονται οι οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ως 240 δόσεις, και παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής έως και 75% επί της βασικής οφειλής και έως και 95% επί των προσαυξήσεων.

6

Αν η πλειοψηφία των πιστωτών έρθει σε συμφωνία, τότε η μειοψηφία υποχρεούται να ακολουθήσει. Ως πλειοψηφία νοείται τουλάχιστον το 60% του ποσού των οφειλών, που πρέπει να περιλαμβάνει το 40% του ποσού των οφειλών οι οποίες έχουν προσημείωση.

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και ο αρμόδιος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας!

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών
Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για δωρεάν έλεγχο επιλεξιμότητας και ενημέρωση.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ποια είναι η ιδιότητα σας;
Τι οφειλές έχετε;
Οι συνολικές οφειλές σας προς Τράπεζες, Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία:
Τι σας ενδιαφέρει κυρίως να επιτύχετε; (επιλέξτε όσα σας αφορούν)
Επωνυμία
Μετάβαση στο περιεχόμενο