Scroll Top

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/16

Ανακοινώθηκαν τα 3 καθεστώτα ενίσχυσης του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, για τους κλάδους της Μεταποίησης, του Τουρισμού και της Παροχής Υπηρεσιών. Πρόκειται για τα καθεστώτα «Γενικής Επιχειρηματικότητας», «Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων» και «Ενισχύσεων Μηχανολογικού Εξοπλισμού», που έχουν σαν στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων, της αγοράς και της ελληνικής οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν βασικό πυλώνα ανάπτυξης και οικονομικής ευημερίας.

Σημαντικά Αρχεία

Καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»

Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.

Δημόσια Δαπάνη: € 405 εκατομμύρια (€400 εκ. αφορούν ενισχύσεις επιχορήγησης, επιδότησης, χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και € 5 εκ. αφορούν φορολογική απαλλαγή)

Λήξη υποβολών:  30 Ιουλίου, 2021

Url: https://www.ependyseis.gr

Δικαιούχοι

Επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια ως:
 1. ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ
 2. εμπορικές εταιρείες
 3. συνεταιρισμοί
 4. Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
 5. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες
 6. κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
 7. δημόσιες & δημοτικές επιχειρήσεις, εφόσον δεν εξυπηρετούν δημόσιο σκοπό, δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών και δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους

Επιλέξιμοι Κλάδοι Δραστηριότητας

 1. Πρωτογενής τομέας (υπάγονται τα επενδυτικά σχέδια που καθορίζονται στην ΚΥΑ 129229/24-11-2017 και στην ΚΥΑ 88642/25-8-2020)
 2. Μεταποίηση
 3. Τουρισμός, υπό προϋποθέσεις
 4. Παροχή υπηρεσιών-logistics
 5. Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης, υπό προϋποθέσεις
 6. Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης, υπό προϋποθέσεις
 7. Τομέας παροχής, διανομής και υποδομών ενέργειας, με σημαντικές εξαιρέσεις
 8. Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.)
 9. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων
 10. Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ως επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για την εφαρμογή του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων νοούνται οι κάτωθι:
 1. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού
 • Κτηριακά: η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κύριων και βοηθητικών εγκαταστάσεων, οι δαπάνες έκδοσης οικοδομικής αδείας. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% και ανά περίπτωση το ποσοστό αυτό μπορεί να διαμορφωθεί έως 80% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων.
 • Η αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων :κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, εφόσον η επιχειρηματική αυτή εγκατάσταση έχει κλείσει και τα οποία δεν θα έχουν επιδοτηθεί μέσω αναπτυξιακών νόμων ή άλλων καθεστώτων ενισχύσεων πριν από την αγορά τους.
 • Μηχανήματα-Εξοπλισμός: Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 • Μισθώματα Χρηματοδοτικής Μίσθωσης: υπό τον όρο ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης.
 • Δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, πλην των κτηρίων.
 1. Δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού
 • Μεταφορά τεχνολογίας: μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου: ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
 1. Μισθολογικό κόστος
 • Μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας: θα πρέπει να είναι αποκλειστικά συνδεδεμένο με την περιγραφείσα αρχική επένδυση υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης. Κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται μέσω της επένδυσης, διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών, από την ημερομηνία πρώτης πλήρωσής της
 1. Λοιπές δαπάνες
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες: μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων
 • Δαπάνες εκκίνησης: για την ίδρυση και αρχική οργάνωση της οικονομικής μονάδας, την απόκτηση διαρκών μέσων εκμεταλλεύσεως, καθώς και για την επέκταση και αναδιοργάνωσή της, πχ. τα έξοδα κατάρτισης και δημοσίευσης του καταστατικού, εκπόνησης τεχνικών μελετών, νομικών υπηρεσιών κλπ.

Μη επιλέξιμες Δαπάνες

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε:
 1. λειτουργικά έξοδα της επένδυσης
 2. αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων
 3. αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός αν αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού,
 4. αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων
 5. εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων
 6. ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στον φορέα της επένδυσης

Είδη Ενισχύσεων

Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:
 1. Φορολογική απαλλαγή: συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό.
 2. Επιχορήγηση: συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών. Η ενίσχυση της επιχορήγησης παρέχεται σε ποσοστό που ορίζεται στο 70% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης, με εξαίρεση επενδυτικά σχέδια ειδικών κατηγοριών, για τα οποία το ποσοστό επιχορήγησης φτάνει στο 100% της ανώτατης επιτρεπόμενης ενίσχυσης.
 3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης: συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη.
 4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης: συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση.
Τα παραπάνω είδη ενισχύσεων παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά υπό όρους.

Ύψος Ενίσχυσης

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ. Οι ενισχύσεις που παρέχονται σε κάθε φορέα δεν μπορεί να υπερβαίνουν σωρευτικά τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων κατά το ποσοστό συμμετοχής τους ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»

Σκοπός του καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ενισχύσεων περιορισμένου εύρους με ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες. Μέσω του συγκεκριμένου καθεστώτος θα ενισχυθούν με φορολογικές απαλλαγές, δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση.


Δημόσια Δαπάνη: € 150 εκατομμύρια (αφορούν φορολογική απαλλαγή)

Λήξη υποβολών:  30 Σεπτεμβρίου, 2021

Url: https://www.ependyseis.gr

Δικαιούχοι

Επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια ως:
 1. ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ
 2. εμπορικές εταιρείες
 3. συνεταιρισμοί
 4. Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
 5. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες
 6. κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
 7. δημόσιες & δημοτικές επιχειρήσεις, εφόσον δεν εξυπηρετούν δημόσιο σκοπό, δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών και δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους

Επιλέξιμοι Κλάδοι Δραστηριότητας

 1. Πρωτογενής τομέας (υπάγονται τα επενδυτικά σχέδια που καθορίζονται στην ΚΥΑ 129229/24-11-2017 και στην ΚΥΑ 88642/25-8-2020)
 2. Μεταποίηση
 3. Τουρισμός, υπό προϋποθέσεις
 4. Παροχή υπηρεσιών-logistics
 5. Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης, υπό προϋποθέσεις
 6. Υπηρεσίες γηπέδων και κολυμβητηρίων (πισίνας)
 7. Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου και υγραερίου
 8. Υπηρεσίες βιβλιοθηκών και δραστηριότητες μουσείων
 9. Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ως επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για την εφαρμογή του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων νοούνται οι επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού:
 1. Μηχανολογικός εξοπλισμός-Εγκαταστάσεις: αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εγκαταστάσεων.
 2. Μεταχειρισμένος μηχανολογικός εξοπλισμός: αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων όχι παλαιότερων των επτά (7) ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους, εφόσον δεν έχουν χρηματοδοτηθεί από άλλο πρόγραμμα, προέρχονται από παραγωγική μονάδα η οποία έχει παύσει τη λειτουργία της και η αγορά πραγματοποιείται από ΜΜΕ.
 3. Μισθώματα χρηματοδοτικής Μίσθωσης: υπό τον όρο ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης.
 4. Μεταφορικά μέσα: η αγορά μεταφορικών μέσων, που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Δεν ενισχύεται η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων.
 5. Δαπάνες εκσυγχρονισμού: ειδικών εγκαταστάσεων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, πλην κτιρίων.

Είδη Ενισχύσεων

Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς παρέχεται το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής:
Φορολογική απαλλαγή: συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό.

Ύψος Ενίσχυσης

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ. Οι ενισχύσεις που παρέχονται σε κάθε φορέα δεν μπορεί να υπερβαίνουν σωρευτικά τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων κατά το ποσοστό συμμετοχής τους ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα:

 1. Για Μικρές Επιχειρήσεις, 150.000 ευρώ.
 2. Για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, 100.000 ευρώ.
 3. Για Μεσαίες Επιχειρήσεις, 250.000 ευρώ.
 4. Για Μεγάλες Επιχειρήσεις, 500.000 ευρώ.
 5. Για  Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), 50.000 ευρώ.

Ποσοστό Επιδότησης

Η ένταση της επιδότησης καθορίζεται με βάση τη Περιφερειακή Ενότητα και το Μέγεθος της Επιχείρησης.

Διάρκεια Επενδυτικού Σχεδίου

Η διάρκεια υλοποίησης κάθε επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της
απόφασης υπαγωγής.

Διαδικασία Υποβολής και Αξιολόγησης Αιτήσεων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι συγκριτική και ολοκληρώνεται εντός πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής.

Γιατί με Εμάς;

Η iMentor Consulting με εμπειρία από το 2007 στα επιχορηγούμενα προγράμματα, αναλαμβάνει υπεύθυνα, συστηματικά και οργανωμένα την καθοδήγηση της επιχείρησης σας σε όλα τα στάδια του επιχορηγούμενου προγράμματος.

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και ο αρμόδιος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας!

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/16
Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να ελέγξουμε αν είστε επιλέξιμοι.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Κατηγορία επιχείρησης
Έχει δηλωθεί τουλάχιστον μία κερδοφόρα χρήση κατά την τελευταία τριετία;
Μετάβαση στο περιεχόμενο