Scroll Top

Καθεστώς ενίσχυσης “Έξυπνη Μεταποίηση”

Δημόσια Δαπάνη: € 73.227.620,00

Ημερομηνία Έναρξης: 23 Νοεμβρίου 2022

Ημερομηνία Λήξης: 23 Ιανουαρίου 2023

Url: https://greece20.gov.gr/?calls=exypni-metapoiisi

Στόχος

Η Δράση στοχεύει στην αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού και των υποδομών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης, με οικονομική ενίσχυση επενδύσεων σε συστήματα έξυπνης μεταποίησης και τεχνητής νοημοσύνης, που θα οδηγήσουν σε βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της μεταποίησης και στην ενίσχυση ποιοτικών θέσεων εργασίας. Η επένδυση στοχεύει στην επίτευξη συνεχούς μετασχηματισμού των βιομηχανικών επιχειρήσεων, ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές όπως προτείνονται στο μοντέλο βιομηχανίας 4.0.

Σημαντικά Αρχεία

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων θεωρούνται οι ακόλουθες επιχειρήσεις:
Υφιστάμενες επιχειρήσεις
 : όσες έχουν κλείσει 2 ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις μέχρι 31.12.2021
Νέες επιχειρήσεις
: όσες δεν έχουν κλείσει 2 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις μέχρι 31.12.2021 (πρέπει να έχουν ιδρυθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, ήτοι 28.09.2022). Επιπλέον, θα πρέπει να τηρούνται τα εξής:

1

Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ

2

Να έχουν επιλέξιμη μορφή (Ατομική, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ).

3

 Να διαθέτουν Άδεια λειτουργίας για τους ΚΑΔ , όπου απαιτείται.

4

 Να είναι πολύ μικρή ή μικρή ή μεσαία επιχείρηση.

5

 Να μην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, δεν εκκρεμεί ανάκτηση ενίσχυσης και δεν είναι προβληματική.

6

Το επενδυτικό σχέδιο να είναι συμβατό με το μοντέλο βιομηχανίας 4.0. και να εκπληρώνει υποχρεωτικά τουλάχιστον έναν από τους στόχους της Δράσης.

Υποχρέωση Εκπλήρωσης Στόχων Δράσης

Τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) και ανάλυση/διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data) προς όφελος της παραγωγικής διαδικασίας (Artificial intelligence - AI and Big Data Analysis)
Τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης (Smart Manufacturing Technologies), όπως Machine to Machine (M2M) learning, Manufacturing Execution Systems (MES), Εποπτικά Συστήματα Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων (SCADA) κλπ.
Ρομποτική (Robotics), για την αναβάθμιση και αυτοματοποίηση υφιστάμενων γραμμών παραγωγής με μηχανολογικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αισθητήρες, αυτοματισμοί, ρομποτική εφαρμογή και απομακρυσμένη χρήση εξοπλισμού παραγωγής

Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια

Θα επιδοτηθούν Επενδυτικά Σχέδια στον τομέα της Μεταποίησης που αφορούν την ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος για την ενίσχυση της τεχνολογικής τους υποδομής και την αναβάθμιση του κατασκευαστικού τους εξοπλισμού με χρήση έξυπνων τεχνολογιών αιχμής με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Όρια ενίσχυσης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των 250.000 € και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 6.000.000 €.

Μέγεθος και Κριτήρια Αξιολόγησης

Η διαδικασία αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί μέσω της συγκριτικής μεθόδου. Με την τήρηση των τυπικών προϋποθέσεων (on/off) επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων που σχετίζονται με τις παραπάνω προβλέψεις, ακολουθεί βαθμολόγηση των προτάσεων στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης.

Στη συνέχεια, τα επενδυτικά σχέδια κατατάσσονται με βάση τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν και εντάσσονται μέχρι την ΄εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης για όλες τις περιπτώσεις δικαιούχων.

Υποβολή Προτάσεων

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων και των δικαιολογητικών που θα τις συνοδεύουν θα γίνει στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis).

 

Επιλέξιμες Δαπάνες προς Ενίσχυση

Ένταση ενίσχυσης ανά Περιφέρεια Έξυπνη Μεταποίηση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Μέγεθος επιχειρήσεων Δαπάνες Άρθρου 14 Δαπάνες Άρθρου 18 και 31
ΜΕΣΑΙΕΣ
ΜΙΚΡΕΣ-ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
Βόρειο Αιγαίο
70%
75%
50%
Κρήτη
60%
70%
50%
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη
60%
70%
50%
Κεντρική Μακεδονία
60%
70%
50%
Δυτική Μακεδονία
60%
70%
50%
Ήπειρος
60%
70%
50%
Θεσσαλία
60%
70%
50%
Ιόνια Νησιά
50%
60%
50%
Δυτική Ελλάδα
60%
70%
50%
Στερεά Ελλάδα
50%
60%
50%
Ευρυτανία
50%
60%
50%
Πελοπόννησος (Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας)
60%
70%
50%
Πελοπόννησος (λοιπές περιοχές)
50%
60%
50%
Νότιο Αιγαίο
50%
60%
50%
Ανατολική Αττική / Δυτική Αττική / Πειραιάς, Νήσοι
35%
45%
50%
Δυτικός Τομέας Αθηνών
25%
35%
50%
ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να ελέγξουμε αν είστε επιλέξιμοι.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Κατηγορία επιχείρησης
περιγράψτε τη δραστηριότητα της επιχείρησης
Με την επένδυση πρέπει να υλοποιηθεί τουλάχιστον ένας από τους 3 Στόχους της Δρασης
Μετάβαση στο περιεχόμενο