Scroll Top

Καθεστώς ενίσχυσης “Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα”

Δημόσια Δαπάνη: €150 εκατομμύρια

Ημερομηνία Έναρξης: 27 Ιουλίου 2022

Ημερομηνία Λήξης: 31 Οκτωβρίου 2022

Url: https://ependyseis.mindev.gov.gr/el/idiotikes/prokirikseis

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Σημαντικά Αρχεία

Στην επένδυση θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ένα εκ των παρακάτω:

Ποσοστά Ενίσχυσης

Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται στο 75% του προϋπολογισμού, ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης βάσει του Νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Είδη Ενίσχυσης

Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια

Ιδιωτική Συμμετοχή

Η οικονομική συμμετοχή κάθε φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να καλύπτεται είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης ανά Κλάδο Δραστηριότητας

Επιλέξιμες Δαπάνες προς Ενίσχυση

Ανέγερση, Επέκταση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, Διαρρύθμιση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
Προμήθεια νέου εξοπλισμού παραγωγής και βοηθητικού εξοπλισμού
Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
Εκσυγχρονισμός ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και μηχανολογικών εγκαταστάσεων
Απόκτηση λοιπού εξοπλισμού
Προμήθεια μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας
Απόκτηση άυλων στοιχείων ενεργητικού
Αγορά πάγιων στοιχείων (κτίρια και εξοπλισμό) από μονάδες που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους.
Μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας
Δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε ΜΜΕ
Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων,
Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
Δαπάνες για Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις
Δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ

Νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων

Ονομασία της Περιφέρειας NUTS Μεγάλες Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές και πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
Βόρειο Αιγαίο
55%
65%
75%
Νότιο Αιγαίο
40%
50%
60%
Κρήτη
50%
60%
70%
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη
50%
60%
70%
Κεντρική Μακεδονία
50%
60%
70%
Δυτική Μακεδονία
50%
60%
70%
Ήπειρος
50%
60%
70%
Θεσσαλία
50%
60%
70%
Ιόνια Νησιά
40%
50%
60%
Δυτική Ελλάδα
50%
60%
70%
Στερεά Ελλάδα
40%
50%
60%
Πελοπόννησος (Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας)
50%
60%
70%
Πελοπόννησος (λοιπές περιοχές)
40%
50%
60%
Δυτικός Τομέας Αθηνών
15%
25%
35%
Ανατολική Αττική
25%
35%
45%
Δυτική Αττική
25%
35%
45%
Πειραιάς, Νήσοι
25%
35%
45%

Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, οι οποίες σύμφωνα με τον ν. 4759/2020 είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Κοζάνης και ο Δήμος της Μεγαλόπολης, τα ποσοστά ενίσχυσης είναι τα ανώτατα του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης.
Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών και στους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας, το ποσοστό επιχορήγησης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζεται στο 90% και για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό της φορολογικής απαλλαγής στο 90% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ του Αναπτυξιακού Ν. 4887/2022
Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να ελέγξουμε αν είστε επιλέξιμοι.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Κατηγορία επιχείρησης
Ετήσιο ύψος πωλήσεων (προαιρετική συμπλήρωση)
Αριθμός Προσωπικού Επιχείρησης (προαιρετική συμπλήρωση)
Προβλεπόμενο ύψος επένδυσης
Μετάβαση στο περιεχόμενο