Scroll Top
Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ

Οργανισμός: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Δημόσια Δαπάνη: 300 εκατ. ευρώ

Έναρξη υποβολών αιτήσεων: 22 Μαρτίου 2023

Λήξη υποβολών αιτήσεων: μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Url: http://21-27.antagonistikotita.gr/prasinos-metaschimatismos-mme/

Στόχος

Η παρούσα Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.

Σημαντικά Αρχεία

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις - Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Οι επιλέξιμοι κωδικοί αριθμοί δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), ανάλογα με την επιλογή χρηματοδοτικού καθεστώτος ενίσχυσης, θα ορισθούν στην αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

1Έχουν τουλάχιστον μια (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

2Δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ μεγαλύτερων εσόδων) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας.

3Διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης.

4 Έχουν τουλάχιστον τρείς (3) άτομα προσωπικού το έτος 2022 (τουλάχιστον 600 ένσημα για το έτος 2022 ή αλλιώς 3 Ε.Μ.Ε.).

5Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.

6

Να λειτουργούν αποκλειστικά με μια από τις ακόλουθες μορφές εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ατομική επιχείρηση, ΚοινΣεπ, Συνεταιρισμός, Ν.Ε.Π.Α.] και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

7

Να επιλέξουν κατά την υποβολή της αίτησης το χρηματοδοτικό καθεστώς ενίσχυσης. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ), είτε του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De minimis). Η επιλογή καθεστώτος ενίσχυσης είναι υποχρεωτική κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Προϋπολογισμός Και Διάρκεια Έργων

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 200.001 έως και 1.000.000€.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Καθεστώς Ενίσχυσης – Ποσοστά Ενίσχυσης

Υποβολή Και Αξιολόγηση Αιτήσεων Χρηματοδότησης

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά χωρίς την προσκόμιση φυσικού φάκελου δικαιολογητικών μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση (First Come First Served) και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται σύμφωνα με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης και σε κάθε περίπτωση μέχρι την λήξη ισχύος του κανονισμού.

Ως ελάχιστη βαθμολογία πρόκρισης ορίζεται το 45.

Γιατί με Εμάς;

Η iMentor Consulting με εμπειρία από το 2007 στα επιχορηγούμενα προγράμματα, αναλαμβάνει υπεύθυνα, συστηματικά και οργανωμένα την καθοδήγηση της επιχείρησης σας σε όλα τα στάδια του επιχορηγούμενου προγράμματος.

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και ο αρμόδιος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας!

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΜΕ
Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να ελέγξουμε αν είστε επιλέξιμοι για την επιχορήγηση.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Η επιχείρηση έχει τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση;
Η επιχείρηση είχε απασχολήσει τουλάχιστον δύο (2) άτομα προσωπικού, κατά το έτος 2022;
Αν η επιχείρηση ΔΕΝ είχε απασχολήσει τουλάχιστον δύο (2) άτομα προσωπικού κατά το έτος 2022 (δηλαδή 600 ένσημα), τότε είναι ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ.
Για τι είδους δαπάνες ενδιαφέρεται η επιχείρηση;
Επωνυμία
Μετάβαση στο περιεχόμενο