Scroll Top
Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ

Οργανισμός: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Δημόσια Δαπάνη: 90 εκατ. ευρώ

Url: antagonistikotita.gr

Στόχος

O “Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ” στοχεύει, στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων, στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών, στην παραγωγική τους δραστηριότητα και καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜΜΕ ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους.

Σημαντικά Αρχεία

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις - Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας προδημοσίευσης θα ορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, είναι οι ακόλουθες:

1 Να διέθεταν τουλάχιστον τρεις (3) άτομα προσωπικού το έτος 2022 (τουλάχιστον 900 ένσημα για το έτος 2022)

2Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Κατηγορία Περιφέρειας

3Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

4Να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα (1) έτος.

Επιλέξιμες Δαπάνες

i. Δαπάνες Εξοπλισμού: Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κλπ.

ii. Δαπάνες Λογισμικού: Προμήθεια βασικών εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (πχ ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS, κλπ), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής κλπ.

iii. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση: Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης.

*Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης
Περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης
Δήμοι: Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας

Προϋπολογισμός Και Διάρκεια Έργων

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €18.000 έως και €30.000.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου θα ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, ωστόσο δεν αναμένεται να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.

Αξιολόγηση Αιτήσεων Χρηματοδότησης

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (FiFo) και τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται (ημέρα και ώρα) μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης ανά κατηγορία περιφέρειας, βάσει των τυπικών κριτηρίων συμμετοχής καθώς και βαθμολογούμενων κριτηρίων όπως oι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας, η ψηφιακή ωριμότητα της επιχείρησης και η περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου.

Ένταση Ενισχύσεων

Γιατί με Εμάς;

Η iMentor Consulting με εμπειρία από το 2007 στα επιχορηγούμενα προγράμματα, αναλαμβάνει υπεύθυνα, συστηματικά και οργανωμένα την καθοδήγηση της επιχείρησης σας σε όλα τα στάδια του επιχορηγούμενου προγράμματος.

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και ο αρμόδιος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας!

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ
Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να ελέγξουμε αν είστε επιλέξιμοι για την επιχορήγηση.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Η επιχείρηση έχει τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση;
Η επιχείρηση είχε απασχολήσει τουλάχιστον δύο (2) άτομα προσωπικού, κατά το έτος 2022;
Αν η επιχείρηση ΔΕΝ είχε απασχολήσει τουλάχιστον δύο (2) άτομα προσωπικού κατά το έτος 2022 (δηλαδή 600 ένσημα), τότε είναι ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ.
Για τι είδους δαπάνες ενδιαφέρεται η επιχείρηση;
Επωνυμία
Μετάβαση στο περιεχόμενο