Scroll Top

Τοπικά προγράμματα CLLD / LEADER Αλιείας

Στο πλαίσιο υλοποίησης των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, με την εφαρμογή της Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ – CLLD), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιεϊας (ΕΤΘΑ) δύναται να χρηματοδοτήσει Ιδιωτικές Επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών, σε επιλεγμένες περιοχές παρέμβασης, οι οποίες εμπίπτουν στον ακόλουθο θεματικό και ειδικό στόχο και μέτρο της Ενωσιακής Προτεραιότητας 4 “ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020”.

Δικαιούχοι της Δράσης

Η Δράση απευθύνεται σε:

 1. αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), που δραστηριοποιούνται ή που θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης.
 2. μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή που θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
 3. εταιρείες υπό σύσταση.

Υπαγόμενες Πράξεις

Στο πεδίο εφαρμογής του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 υπάγονται πράξεις που αφορούν σε:

 1. Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς υπό τον όρο ότι οι επενδύσεις αυτές υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του εθνικού ή του ενωσιακού δικαίου Αφορά σε επενδύσεις επί του σκάφους.
 2. Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών.
 3. Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
 4. Δράσεις Αλιευτικού τουρισμού
 5. Επενδύσεις που αφορούν σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ίδρυση, εκσυγχρονισμός). Αφορούν σε ειλεγμένες δραστηριότητες στους τομείς:
  1. του τουρισμού, πχ. υποδομές διανυκτέρευσης και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις
  2. της βιοτεχνίας-κατασκευών, που σχετίζονται με την αλιευτική δραστηριότητα
  3. της εστίασης, που σχετίζονται με την αλιευτική γαστρονομία
  4. του εμπορίου,που σχετίζονται με την αλιευτική δραστηριότητα
  5. των υπηρεσιών, που σχετίζονται με τη θάλασσα

Επιλέξιμες Δαπάνες Ιδιωτικών επενδύσεων - Μη Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα

Ανάλογα με τη ζώνη παρέμβασης, δύναται να επιχορηγηθούν δαπάνες που αφορούν σε:

1. Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς

1.α Βελτίωση των συνθηκών υγείας των αλιέων: αγορά και εγκατάσταση κιβωτίων πρώτων βοηθειών, αγορά φαρμάκων και συσκευών έκτακτης ανάγκης επί του σκάφους, παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών τεχνολογιών, του εξοπλισμού και των ιατρικών απεικονίσεων για παροχή εξ αποστάσεως συμβουλών από τα σκάφη, παροχή οδηγών και εγχειριδίων για τη βελτίωση της υγείας επί του σκάφους , εκστρατείες ενημέρωσης για τη βελτίωση της υγείας επί του σκάφους.

1.β. Βελτίωση των συνθηκών υγιεινής των αλιέων: υγειονομικές εγκαταστάσεις, όπως τουαλέτες και εγκαταστάσεις πλύσης, μαγειρεία και εξοπλισμός για την αποθήκευση τροφίμων, συσκευές καθαρισμού του νερού για παροχή πόσιμου νερού, εξοπλισμός καθαρισμού για την τήρηση των συνθηκών υγιεινής επί του σκάφους, οδηγοί και εγχειρίδια για τη βελτίωση της υγιεινής επί του σκάφους, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων λογισμικού.

1.γ. Βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας των αλιέων: σωσίβιες λέμβοι, υδροστατικοί μηχανισμοί ελευθέρωσης για σωσίβιες λέμβους, ατομικοί ραδιοσημαντήρες εντοπισμού, όπως οι συσκευές θεσιδεικτικού ραδιοφάρου έκτακτης, ανάγκης (EPIRB), οι οποίες μπορούν να ενσωματωθούν σε σωσίβια γιλέκα και σε ενδύματα εργασίας των αλιέων, ατομικές συσκευές επίπλευσης (PFD), ιδιαίτερα στολές επιβίωσης σε περίπτωση πτώσης σε νερό, κυκλικά σωσίβια και γιλέκα, φωτοβολίδες, συσκευές ρίψης σχοινιού, συστήματα ανάκτησης μετά από πτώση ανθρώπου στη θάλασσα, συσκευές πυρόσβεσης κ.α.

1.δ. Βελτίωση των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς: κιγκλιδώματα επί του καταστρώματος, υπόστεγα επί του καταστρώματος και εκσυγχρονισμός των θαλάμων επιβατών με σκοπό την παροχή προστασίας από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, στοιχεία σχετικά με τη βελτίωση της ασφάλειας του θαλάμου επιβατών και με την παροχή κοινόχρηστων χώρων για το πλήρωμα, εξοπλισμός για τη μείωση της σκληρής χειροκίνητης ανύψωσης με εξαίρεση τα μηχανήματα που συνδέονται άμεσα με τις αλιευτικές δραστηριότητες, όπως τα βαρούλκα, αντιολισθητική βαφή και ποδοτάπητες από καουτσού, μονωτικός εξοπλισμός κατά του θορύβου, της θέρμανσης ή της ψύξης και εξοπλισμός για τη βελτίωση του εξαερισμού, ενδύματα εργασίας και προστατευτικός εξοπλισμός κ.α.

 

2. Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών

2.α. Ενέργειες για τη βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους του σκάφουςοι επενδύσεις σε μηχανισμούς σταθερότητας, όπως σταθμίδες υδροσυλλέκτη και βολβοειδείς πλώρες, που συμβάλλουν στη βελτίωση της συμπεριφοράς του σκάφους σε κυματισμούς και της σταθερότητάς του, οι δαπάνες που σχετίζονται με τη χρήση μη τοξικών απορρυπαντικών όπως η επικάλυψη χαλκού, ώστε να μειώνεται η τριβή, οι δαπάνες που σχετίζονται με τον μηχανισμό κίνησης πηδαλίου κ.α.

2.β. Ενέργειες για τη βελτίωση του συστήματος πρόωσης του σκάφους:τις ενεργειακά αποδοτικές προπέλες συμπεριλαμβανομένων των κινητήριων αξόνων, τους καταλύτες, τις ενεργειακά αποδοτικές γεννήτριες όπως οι γεννήτριες που χρησιμοποιούν υδρογόνο ή φυσικό αέριο, τα στοιχεία πρόωσης με πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, όπως ιστία, αετοί, ανεμόμυλοι, ανεμογεννήτριες ή φωτοβολταϊκά, τα πρωραία συστήματα πρόωσης κ.α.

2.γ Επενδύσεις σε αλιευτικά εργαλεία και εξοπλισμό: σε αλλαγή από συρόμενα εργαλεία σε εναλλακτικά εργαλεία,  σε τροποποιήσεις σε συρόμενα εργαλεία, σε εξοπλισμό παρακολούθησης συρόμενων εργαλείων.

2.δ. Ενέργειες για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμικής ενέργειας: οι δαπάνες για τη βελτίωση των συστημάτων ψύξης, κατάψυξης ή μόνωσης για σκάφη κάτω των 18 m, οι δαπάνες για την ενθάρρυνση της ανακύκλωσης της θερμότητας εντός του σκάφους στην οποία περιλαμβάνεται η ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση της θερμότητας σε άλλες βοηθητικές εργασίες εντός του σκάφους.

2.ε. Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης: Δαπάνες για ελέγχους και συστήματα ενεργειακής απόδοσης .

2.στ. Μελέτες για τη διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους στην ενεργειακή απόδοση των αλιευτικών σκαφώνΔαπάνες για μελέτες με αντικείμενο τη διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών
συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους στην ενεργειακή απόδοση των αλιευτικών σκαφών.

 

3. Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

3.α Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος:Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό κύριων ή βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων της μονάδας, περιλαμβανομένης της δαπάνης κατασκευής κτιρίου για την παραμονή προσωπικού και τη φύλαξη των εγκαταστάσεων, καθώς και εγκαταστάσεων για διαχείριση ή αξιοποίηση ζωικών υποπροϊόντων, βιολογικού καθαρισμού αποβλήτων, αποτέφρωσης ψαριών (κλίβανοι), κλπ., Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου έως και 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της Πράξης (πλην τεχνικών εξόδων και απρόβλεπτων).

3.β Αγορά εξοπλισμού:Μεταφορά και εγκατάσταση του απαιτούμενου νέου (καινούργιου) εξοπλισμού και μέσων για τη λειτουργία της επένδυσης (παραγωγικός, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, εργαστηριακός εξοπλισμός, κ.λπ.), Εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό του υφιστάμενου εξοπλισμού. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού για την επεξεργασία και τη μεταποίηση των υποπροϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού ψυκτικών χώρων αποθήκευσης αλιευτικών προϊόντων. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού για το λιανικό εμπόριο εντός των μονάδων
μεταποίησης κ.α.

3.γ Ανταλλακτικά ως πάγιος εξοπλισμός: Οι δαπάνες προμήθειας ανταλλακτικών είναι επιλέξιμες εφόσον αυτά είναι παρελκόμενα των κύριων εξαρτημάτων του εξοπλισμού, αποτελούν δηλαδή αναπόσπαστο τμήμα τους για την ομαλή λειτουργία τους, σύμφωνα με τους όρους προμήθειας του εξοπλισμού που προσφέρει ο προμηθευτής, και δεν υπερβαίνουν σε ποσοστό το 10% της δαπάνης απόκτησης τού υπό προμήθεια εξοπλισμού.

3.δ. Μεταφορικά μέσα:Αγορά χερσαίων μεταφορικών μέσων για την υγιεινή και ασφαλή μεταφορά των πρώτων υλών και των προϊόντων της μονάδας, την μεταφορά αναγκαίων εφοδίων στη μονάδα, την ασφαλή και ταχεία μεταφορά του προσωπικού που απαιτείται λόγω θέσης της μονάδας, Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό ή αντικατάσταση υφιστάμενων χερσαίων μέσων μεταφοράς. Ο εκσυγχρονισμός ή η αντικατάσταση των μέσων μεταφοράς αφορά σε μέσα των οποίων η ηλικία είναι μεγαλύτερη από πέντε (5) έτη.

3.ε Λογισμικά, συστήματα διαχείρισης ποιότητας: Αγορά και εγκατάσταση προγραμμάτων διαχείρισης – λογισμικού, καθώς και λογισμικού αναβάθμισης υφιστάμενων ηλεκτρονικών συστημάτων, μελέτες και συστήματα οργάνωσης και λειτουργίας μονάδων μεταποίησης και αποθηκών, Μελέτη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, αυτοελέγχου, σήμανσης – πιστοποίησης των προϊόντων, σύμφωνα με εθνικά ή διεθνή πρότυπα και σήματα ποιότητας.

3.στ Τεχνικά έξοδα, απρόβλεπτα, μελέτεςΤεχνικά έξοδα και απρόβλεπτες δαπάνες σε ποσοστό έως 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους των υπόλοιπων διακριτών της Πράξης.

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα

Ανάλογα με τη ζώνη παρέμβασης, δύναται να επιχορηγηθούν δαπάνες που αφορούν σε:

1. Επενδύσεις που αφορούν σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ίδρυση, εκσυγχρονισμός)

1.α Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος: Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής εργασίες μετά ή άνευ υλικών επί κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων καθώς και κάθε μορφής εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και στην ποιοτική αναβάθμιση της ενισχυόμενης επιχείρησης, υπό προϋποθέσεις.

1.β Αγορά εξοπλισμού: Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, απαραίτητου για την λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

1.γ Ανταλλακτικά ως πάγιος εξοπλισμόςΟι δαπάνες προμήθειας ανταλλακτικών είναι επιλέξιμες εφόσον αυτά είναι παρελκόμενα των κύριων εξαρτημάτων του εξοπλισμού, και δεν υπερβαίνουν σε ποσοστό το 10% της δαπάνης απόκτησης τού υπό προμήθεια εξοπλισμού.

1.δ. Μεταφορικά μέσα: η προμήθεια αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων για χρήση εκτός της επιχείρησης, υπό προϋποθέσεις.

1.ε Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης:Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην προετοιμασία για την πιστοποίηση, καθώς και στη λήψη των αντίστοιχων πιστοποιητικών, υπό τον όρο το πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο ή άλλον αρμόδιο φορέα μέχρι την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του έργου ή να αποδεικνύεται ότι
πληρούνται οι προϋποθέσειςγια την έκδοσή του.

1.στ Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας: Επιλέξιμες είναιοι δαπάνες κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας και βιομηχανικού σχεδιασμού και η απόκτηση, μεταφορά και χρήση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας ή και αδειών
εκμετάλλευσης για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.

1.ζ Ενέργειες για την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό νέων προϊόντων: Επιλέξιμες είναι οιδαπάνες που αφορούν σε εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής σχετικές με την ανάπτυξη ή τον σχεδιασμό νέων προϊόντων ή υπηρεσιών και μεθόδων παραγωγής ή με τη βελτίωση διεργασιών παραγωγής.

 

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδύσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000€, ενώ για πράξεις οι οποίες αφορούν σε άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000€. Η ενίσχυση για τις δράσεις που εμπίπτουν σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων καθορίζεται βάσει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis) και ανέρχεται στο ανώτατο ποσό ενίσχυσης των 200.000 € Δημόσιας Δαπάνης για ενιαία επιχείρηση και στο ποσό των 100.000€ στην περίπτωση επιχειρήσεων που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων.

Επιπρόσθετα:

i. Ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς και στις επενδύσεις για τη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών (άρθρα 32 και 41.1, Καν. (ΕΕ) 508/2014) πρέπει να είναι άνω των 2.000 €.

ii. Ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων που αφορούν στη μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (άρθρο 69, Καν. (ΕΕ) 508/2014) πρέπει να είναι άνω των 20.000 €.

iii. Ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων που εμπίπτουν σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων βάσει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis) πρέπει να είναι άνω των 20.000 €.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης

LEADER Νομού Ηρακλείου: έως 10/11/2021 & ώρα 15:00

LEADER Νομού Ρεθύμνου: έως 3/11/2021 & ώρα 15:00

LEADER Νομού Χανίων: έως 12/11/2021 & ώρα 15:00

LEADER Νότια Εύβοια-Σκύρος: έως 27/10/2021 & ώρα 15:00

LEADER Νομού Δωδεκανήσων: έως 05/11/2021 & ώρα 15:00

LEADER Δήμου Καβάλας: έως 05/11/2021 & ώρα 15:00

LEADER Νήσου Χίου: έως 29/11/2021 & ώρα 15:00

LEADER Δήμων Θάσου, Νέστου, Παγγαίου: έως 05/11/2021 & ώρα 15:00

LEADER Κοζάνης, Γρεβενών: έως 10/11/2021 & ώρα 15:00

LEADER Νήσου Λέσβου: έως 19/11/2021 & ώρα 15:00

LEADER Κεντρικού & Νότιου Έβρου: έως 08/12/2021 & ώρα 15:00

LEADER Νομού Άρτας και Νομού Πρέβεζας: έως 19/11/2021 & ώρα 15:00

LEADER Νομού Πιερίας : έως 17/11/2021 & ώρα 15:00

LEADER Κεντρικής & Βόρειας Εύβοιας: έως 01/11/2021 & ώρα 15:00

Γιατί με Εμάς;

Η iMentor Consulting με εμπειρία από το 2007 στα επιχορηγούμενα προγράμματα, αναλαμβάνει υπεύθυνα, συστηματικά και οργανωμένα την καθοδήγηση της επιχείρησης σας σε όλα τα στάδια του επιχορηγούμενου προγράμματος.

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και ο αρμόδιος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας!

Τοπικά προγράμματα CLLD / LEADER Αλιείας
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ποια είναι η ιδιότητα σας;
Επωνυμία
Μετάβαση στο περιεχόμενο